Problematisk og upassande

Av Oddvar Flæte, Publisert måndag 23. november 2009

Det er sjølvsagt ikkje greitt å få ein slik karakteristikk på prent i Vestlandet si storavis. Og jamvel frå ein respektert professor i offentleg rett. Eg noterer at NRK lagar avstemming på om fylkesmannsbloggen er upassande. Fleirtalet meinte ikkje det.

Det er fleire prinsipp som skal ivaretakast: Fylkesmannen må vere eit truverdig organ som ikkje ytrar meiningar i strid med rolla vår. Dersom vi kommenterer saker som vi seinare kan få tilbake som tilsynsorgan eller tvisteløysar, vil det bidra til å svekke omdømmet om vi har flagga ei bestemt meining. Dette er eit grunnleggjande prinsipp som vi ikkje har råd til å skusle bort.

Les resten av dette innlegget »

Korleis kommuniserer Fylkesmannen?

Av Anne Karin Hamre, Publisert tysdag 15. september 2009

For tida jobbar vi med ny strategi for verksemda vår dei komande fire åra. Vår kommunikasjon med omverda er ein viktig del av strategiarbeidet, og her er det ei rivande utvikling. Folk forventar at dei kan sende inn søknadsskjema via nettet, det er ikkje godt nok å skrive ut eit skjema og sende i posten. Altså må vi leggje til rette for fleire sjølvbetjeningsløysingar på heimesida vår. Her er vi i gang med eit stort prosjekt for å kartleggje og utvikle tenester, i samarbeid med dei andre fylkesmannsembeta og Fornyingsdepartementet.

Vi har fått ei ny offentleglov, som styrkar retten til innsyn i offentleg verksemd. Og fornyingsministeren er komen med framlegg til ny kommunikasjonspolitikk. Den inneheld tre sentrale prinsipp: Openheit, medverknad, og at bodskapen skal nå alle. Meir om dette på bloggen til departementet:
http://nystatligkommunikasjonspolitikk.wordpress.com

Fornyingsministeren ynskjer seg statlege verksemder som bidreg aktivt i samfunnsdebatten: ” Det er spesielt verdifullt at fagfolk deltar i den offentlige debatten på sine egne fagområder. Når en statsansatt deltar i samfunnsdebatten, skal det gå klart fram om hun eller han uttaler seg som privatperson eller på vegne av virksomheten” (s 11 i høyringsframlegget). Les resten av dette innlegget »