Den gode vertskommunen

Av Oddvar Flæte, Publisert onsdag 29. desember 2010

Ein arbeidsgivar vil sjå til dei gode vertskommunane. Det skjer nå mykje godt arbeid i mange kommunar her i fylket.  Framtidsfylket er ein god pådrivar ved at dei syter for rekrutteringsmesser, syner næringsnettverka i fylket, syter for at trainee-ordninga fungerer og definerer seg sjølve med rette som grensebrytarar.

Men vi ser også at dei tre byane våre markerer seg på ein framifrå måte:

Flora som er blitt kåra som nr. to i landet til å ta vare på næringsutvikling. Aktiviteten kring oljebasen er sentral, men jammen er det utvikling også på andre område. Dyktige entreprenørar saman med ein aktiv fylkeskommune har bidrege vesentleg.

Førde har hatt ei storstila  dugnadssatsing på utvikling av sin by. Ei satsing der ei rad med privatpersonar har stått fram i ulike grupper og gitt nye og spennande tankar om byutvikling i brei forstand. Både visjon, omdømme og byforming er omgrep som dei torer å ta tak i og riste til eige bruk. Og vi møter eit meir samla og stolt Førde.

Måløy har nett nå  kanskje har det mest boblande næringslivet i fylket – ei omstilling der kunnskapen om sjø er blitt vevd saman med tenking kring datateknologi som gir heilt nye vekstretningar. Ein by der ordet kraftkrevjande industri har fått eit nytt innhald. Og ein by der dei trass i feilsteg, har klart å få fram dei positive kreftene.

Eg kunne ha nemnt fleire kommunar, men held meg til byane våre. Det har vore kraftige omstillingar som er all grunn til å beundre. Men det interessante er at rett nok har kommunane vore aktivt med, men det er samspelet med privatpersonar og næringsliv som har stått for mykje av opplegg og framdrift.

Eg trur det er viktig at vi lærer av byane våre. Kvifor har dei lukkast? Kva kan den einskilde kommunen lære for å bli like god. Korleis klarar dei å mobilisere enkeltpersonar og verksemder?

Når vi har Distriktssenteret i eige område, vi har kanskje også noko å lære av dei.

Eg trur at gode vertskommunar har ein aktiv dialog med verksemder og innbyggarar. Dei utviklar strategiar saman med innbyggjarane både for lokalsamfunnet, korleis kommunen kan bidra til vekst og utvikling i eksisterande bedrifter og leggje til rette for nye verksemder. Kommunen er både eit tenestesenter til beste for innbyggjarane og for dei som har verksemder der.

Klare for ny giv

Av Oddvar Flæte, Publisert torsdag 9. september 2010

Det er eitt år sidan vi kasta oss ut i dei sosiale media – utan heilt å vite om dette skulle ende som eit mageplask eller ikkje. Det har vore både interessant og lærerikt. Vi har fått både ris og ros, og før sommaren var vi framleis usikre på om vi ville halde fram eller ikkje.

No har vi tenkt oss om. Vi har jamvel fått hjelp hjå Direktoratet for forvaltning og ikt til å sortere pluss og minus. Det er ikkje mange offentlege kontor i bloggverda, difor har vi stort sett måtta gå opp løypa sjølv. I løpet av dette året har vi lagt ut 53 blogginnlegg på fylkesmannsbloggen, og til saman har vi fått 163 kommentarar til desse innlegga.  Fylkesmannsbloggen har hatt om lag 11 400 unike gjester innom, det samla talet på besøk er i underkant av 52 000, og talet på sider som er viste er over 160 000.

Det er nettopp aktiviteten på bloggen som gjer at vi vel å halde fram. Målsetjinga med bloggen vil som før vere å formidle statleg informasjon, setje dagsorden og invitere til dialog. Vi lovar ikkje at vi greier å leggje ut noko nytt kvar veke, men nytt kjem det, og vi vil veldig gjerne at omverda engasjerer seg. Faktisk vil vi slå eit slag for å halde liv i dei gode debattane! Vi ser gjerne meir engasjement frå fagmiljøa i fylket, og vi vonar at fagmiljøa ikkje er redde for å komme på bana sjølv om det aktuelle blogginnlegget vårt ligg noko tilbake i tid. Ein tredel av dei som har blogga hjå oss, melder nemleg at respons på bloggen gjorde at dei fekk eit meir nyansert syn på saka. Ønsket om dialog – eller meiningsutveksling med håp om å skape forståing og å jamne ut motsetningar – er noko vi meiner alvor med.

Mykje gjeld gir tronge kommunale handlingsrom

Av Oddvar Flæte, Publisert onsdag 23. september 2009

I ein liten notis i BT sist i august, kom det fram at rådmannen i Fjell kommune var uroa for at kommunen snart har ei gjeld på nær ein milliard kroner.

Ære vere han for uroa. Passering av slike tal er ei påminning om at lån også skal betalast tilbake. Mange kommunar som vil skape seg større handlingsrom, nyttar lova sitt høve til bruke opptil 50 år på nedbetaling. Og så investerer dei meir  fordi avdraga ikkje blir mindre tyngande – på kort sikt.

 

Les resten av dette innlegget »

Vi bloggar vidare

Av Oddvar Flæte, Publisert torsdag 10. september 2009

Ein fylkesmann er best når han ikkje er synleg, var det ein redaktør som hevda. Fylkesmannen må vere meir synleg, sa ein annan. Forvaltar du mynde, må du halde deg til paragrafane, sa ein tredje.

Godt at vi ikkje  er møtt med likesæle. Men vi kan klart bli betre på formidling: Frå fylket og i fylket. For vi sit på ein god utsiktsstad. Samstundes så er vi ein aktør fordi vi skal tolke reglar og lover, syte for at rettstryggleiken til den einskilde blir ivareteken og varsle sentrale styresmakter om utviklinga i fylket.

Men vi kan og bør kommunisere betre. Rett nok er postlista vår offentleg, vi legg ut mange saker direkte på heimesida vår, vi reiser rundt i kommunane og både lyttar og gir råd. Likevel – vi vedgår at vi kan bli betre på dialog.

Dei sosiale media er ei krevjande sak for oss. Vi høver neppe heime på Facebook, vi er usike på om vi bør twitre, men det gjør inntrykk når det bli hevda at kommunikasjon på nettet blant dei under 30 knapt er på e-post.

Etter ein prøveperiode med ståstad Brussel, går vi nå meir systematisk inn i bloggverda. I tida framover vil eg eller andre i embetet leggje ut minst ein blogg kvar veke. Bloggane vil vere observasjonar, meiningsytringar, utfordringar eller drøftingar av aktuelle emne i fylket.

Og så vonar vi på respons. At det blir fremja synspunkt, blir meint på tvers og langs – med namn under.

Vil vi lukkast med å gjere ein betre jobb? Vi evaluerer saman med dykk til sommaren.