Barnevern 3

Av Oddvar Flæte, Publisert torsdag 23. september 2010

Ikkje trudde eg at eg skulle komme til å skrive tre bloggar om barnevern. Men det er faktisk tredje gongen eg må setje emnet på dagsorden. Denne bloggen er spekka med tal:

Oppsummeringa for første halvår 2010 i Sogn og Fjordane syner at fleire kommunar slit med å oppfylle fristane og har mange barn utan tiltaksplanar. I første halvår 2010 mottok 736 barn ulike former for hjelpetiltak. Det er ein auke på 68 barn i høve siste halvåret. Førde kommune toppar med 99 barn.

Totalt manglar 229 barn i fylket tiltaksplanar. Ja, dei manglar rett og slett ein plan frå kommunen for kva tiltak dei vil setje i gong! Det kom inn 383 nye meldingar dette halvåret. Meldingar om 383 barn som ikkje har det så godt som barn skal ha det.

Men kommunane svarar med 59 fristbrot – ein auke på 37 %. Og her er det Flora som toppar.

Statsbudsjettet for 2010 la til rette for 400 nye stillingar i det kommunale barnevernet. Dersom kommunane i Sogn og Fjordane hadde følgt opp, ville dette ut frå folketalet gi om lag 8 stillingar. Fylket kom samla ut med ein auke på 4,09 stillingar.

Barnevern slit med små kompetansemiljø der nærleik til brukarane ikkje berre er ein føremon. Hjå Fylkesmannen trur vi det er verd å sjå nøye på dei samarbeidsmodellane som vi finn i Hafs-området og kring Sogndal.

Sidan primo juni, har vi prøvt å stimulere Nordfjord med å løyve til saman 600.000 kroner dersom tre kommunar går saman om barnevern. Vi har lova å løyve 100.000 kroner når tre kommunar gjer vedtak om å starte opp ei utgreiing, 200.000 kroner når det er gjort vedtak om ei samarbeidsform og 300.000 kroner når samarbeidet tek til. Vi har forplikta oss til å sende pengane innan to veker etter at søknaden er komen inn og der kommunestyra stadfestar formelt at dei vil gå inn i desse prosessane.

I møte med einskildkommunar har vi understreka at det er viktig at dei har kapasitet til å følgje opp alle barn som kommunen har eit ansvar for, slik at vi ikkje får ein offentleg omsorgssvikt på toppen av vanskelege heimeforhold. Vi har informert om at Statens helsetilsyn planlegg landsomfattande tilsyn for 2011 der tilsynstemaet vil bli bortlagde undersøkingssaker. Og endeleg: I møte med kommunar har vi understreka kor viktig det er at barnehage, skule, barnevern og sosialtenesta kommuniserer godt.

Vi ønskjer å løyve midlar i heile fylket berre det er vilje til å byggje opp. Men vi treng vilje til samarbeid – til beste for barna.

Få ressursar til barnevern

Av Oddvar Flæte, Publisert tysdag 6. april 2010

Etter at statsbudsjettet vart lagt fram, skreiv eg ein blogg om at ramma til kommunane var auka slik at det ville gi rom for 400 nye stillingar i barnevernet, tilsvarande  7-8 stillingar i vårt fylke.

Når vi nå har gått gjennom budsjetta til kommunane, finn vi  nedslåande resultat. Det er samla budsjettert med ein auke på 3-4 årsverk samstundes som Vik og Bremanger har reduksjonar tilsvarande 1,5 årsverk. Regjeringa si føring med å auke rammetilskotet tilsvarande 7-8 årsverk , syner at lokale prioriteringar vil det annleis.

Utviklingstrekka i vårt fylke syner ein auke i tal barnevernssaker på 64 % sidan 1997. Sakene er blitt meir tidkrevjande og meir komplekse. Tal barn i alderen 0-20 år per saksbehandlar, syner eit gjennomsnitt for vårt fylke på 580,4 medan landssnittet er 477,7.

Kommunane sitt svar på dette er at dei legg bort fleire saker. Talet har auka kraftig frå 2008 til 2009. Medan snittet på landsplan er 18 %, er det hos oss 20,3. Nokre kommunar skil seg ut: Vågsøy legg bort 53 % av sakene, Førde 46 % og Flora 34 %. Altså tre av dei største kommunane våre.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjekk gjennom saker som vart lagt bort hos dei og kom til at 65,5 % av desse burde ha vore undersøkt. Rettstryggleiken til barnevernsbarn vart ikkje respektert.

Kjennemerket i vårt fylke er skepsis til samarbeid over kommunegrenser, lite samarbeid på tvers av etatane, få eller ingen meldingar frå dei som burde vere viktige samarbeidspartar som helsestasjon, barnehagar, skule og helseteneste.

Dette fylket står for ei rad med gode haldningar og verdiar. Eg trur ikkje det er slik vi ønskjer at det skal vere. Derfor får  vi i fellesskap gjere eit krafttak for å hjelpe nokre av dei svakaste i samfunnet.

Fylkesmannen vil framover auke talet på tilsyn, utfordre til samarbeid på tvers av kommunegrenser ved også å yte midlar til utgreiing  og gi bøter til dei som ikkje overheld fristar.

Ein studie basert på registerdata frå 120000 barnevernsbarn syner at det går vesentleg dårlegare med desse også som vaksne. Mykje av grunnlaget blir lagt dersom vi ikkje tek arbeidet med barna på alvor.

Slik kan vi ikkje ha det her i fylket!

400 nye årsverk

Av Oddvar Flæte, Publisert fredag 6. november 2009

Då statsbudsjettet vart presentert, var barnevern ein av vinnarane. Ved sia av ei styrking av det statlege barnevernet, skulle dei frie inntektene leggje grunnlaget for at den kommunale barnevernstenesta i kommunane skulle styrkjast med 400 årsverk i 2010. For Sogn og Fjordane skulle det tilsvare til 5-10 nye årsverk.

Les resten av dette innlegget »