Vi vandrar saman i samhandlingsfylket

Av Gunnar O. Hæreid, Publisert tysdag 3. mai 2016

Ein seigliva myte om Sogn og Fjordane, er at me kranglar mykje, mellom regionar, mellom kommunar og mellom bygder. Rett nok kranglar me stundom, men neppe meir enn andre. Tvert imot er me særskilt gode til å samhandla på mange område.

Fylket vårt er blant dei beste på levekårsindikatorar som kriminalitetsrate, skuleresultat, fråfall i vidaregåande skule, gjennomstrøyming i høgare utdanning, arbeidsløyse, sjukefråvær og uføregrad, sosialhjelp, medikamentbruk, rus og levealder. Me er også langt framme i bruk av moderne IKT-teknologi.

Kva er det som særmerkjer fylket på desse områda? Ein faktor kan vera at dei viktigaste samfunnsaktørane arbeider tettare saman hjå oss, enn i andre fylke. Fylkesmannen har ei rekkje formaliserte samarbeid med andre samfunnsaktørar på mange område. Nokre døme er:

 • Forum for folkehelse, helse og omsorg, saman med regionråda, Helse Førde, høgskulen, fylkeskommunen, Nav, brukarrepresentant og samhandlingskoordinator
 • Forum for rus og psykisk helse, saman med Helse Førde, fylkeskommunen, RVTS, KoRus Vest, Stiftelsen Bergenklinikkene, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nav Sogn og Fjordane, kommunerepresentant, Regionsenter for barn og unges psykiske helse og brukarorganisasjonar
 • Forum for skule og barnehageutvikling, saman med KS, høgskulen, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet
 • Læringsnettverk om mindreårige flyktningar og asylsøkjarar, saman med kommunane og dels IMDi, Husbanken og Nav
 • Regionalt plannettverk, saman med fylkeskommunen og KS

Eit døme på at samarbeidsstrukturane fører til konkrete resultat, er IT-forum Sogn og Fjordane, der viktige aktørar mellom andre er fylkeskommunen, Vestlandsforsking, høgskulen, NHO, KS, Helse Førde, Kunnskapsparken, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, Sogn og Fjordane Energi, Innovasjon Noreg, Sunnfjord Energi, Hydro Aluminium, Sogndal Fotball og Lerum.

IT-forum har sidan Fylkesmannen tok initiativ i 1995, stått bak mange viktige satsingar som har kome fylket til gode. Samarbeidet har til dømes utløyst store breibandsmidlar til heile fylket. Siste store satsinga som er fullført (i 2014), er elektronisk utveksling av pasientopplysningar mellom sjukehus, legekontor og helse- og omsorgssektoren i kommunane. Så vidt me veit er Sogn og Fjordane framleis einaste fylke der alle kommunar har teke i bruk elektronisk meldingsutveksling på helseområdet. Satsingsområde framover er utbygging av breiband, ny IKT-utdanning til fylket og velferdsteknologi. Helsedirektoratet seier at Sogn og Fjordane er einaste fylket der alle kommunar har gått saman i eit felles prosjekt for å innføra velferdsteknologi, der altså prosjektleiinga ligg til IT-forum. I andre fylke og byar er satsinga spreidd.

Fylkesmannen skal, ut frå mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa, verka til gagn og beste for fylket, og ta dei initiativa som er påkravde. Denne oppgåva vert kalla initiativrolla til fylkesmannen, og følgjer av fylkesmannsinstruksen.

Me meiner at beste måten å utøva initiativrolla på, er å samarbeida med dei andre samfunnsaktørane på eit område. Me skapar dei beste samfunna når Vi vandrar saman, som Olav Stedje syng, ikkje kvar for oss.

3 tilbakemeldingar

 1. Av Ludvik Tennefoss,

  Bare noen korte kommentarer: Har fylket skiftet navn? Heter det samhandlingsfylket eller framtidsfylket? Du/Dere framsnakker fylket så mye at det fører til hovmod og hovmod står som kjent for fall. Dere er de beste eller blandt de beste på skoleresultater med videre. Hvorfor ikke gjengi fakta? Hva er resultatene for 5.klassingene på nasjonale prøver? Nest sist. Hva er kvaliteten på videregående opplæring? Under gjennomsnittet. Hvorfor må/bør HISF fusjonere? Hva viser Fylkesmann sine tilsyn? Har Fylkesmann for vide rammer? Jeg er enig i at IT-forum har gjort mye bra for fylket, men hvordan ligger fylket an i bruk av IKT i skolen? Hva med Nausdalssaken? Hvem er det Dere prøver å lure?

 2. Ludvik Tennefoss har stilt mange relevante spørsmål til ass. Fylkesmann, m.a. Om Naustdalssaken!
  Det er all mulig grunn til å reise spørsmålet med utgangspunkt i Naustdal kommunes intervensjon i *familien! Hvorfor ser ikke ass. fylkesmann Hæreid eller noen andre i Fylkesmannens faglige ledelse at dette inngrepet,utvilsomt var, og fortsatt er et HELT UAKSEPTABELT OVERGREP, med politieskorte på 4. personer for å ta med seg et spedbarn på 4. mnd. fra sin AMMENDE MOR! Hvilke Menneskerettslige sider har det offentlige ivaretatt i denne saken og hvilke regler mener Fylkesmannen er brutt, jfr. Norges forpliktelser etter Barnekonvensjonen,Forvaltningsloven, EMK og Grunnlovens Kap. E?
  Hvorfor ser ikke Fylkesmannen det som sin plikt å “veilede” innbyggerne om deres Menneskerettigheter?

 3. Av Gunnar O. Hæreid,

  Fylkesmannen har ikkje mynde til å sjå på omsorgsovertakingar i barnevernssaker. Det høyrer under fylkesnemndene for sosiale saker, med høve til å ta inn for rettsapparatet etterpå. I denne artikkelen går det fram kva Fylkesmannen har sett på i den såkalla Naustdalssaka: https://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Barn-og-foreldre/Barnevern/Avgjerd-i-tilynssak—Naustdal-kommune/

Legg att ein kommentar


Kommentarar må ha fullt namn under. Vi gjer merksam på at sjikanerande innlegg vert fjerna.