Felling av jerv – brutalt, men nødvendig?

Av Nils Erling Yndesdal, Publisert onsdag 20. januar 2016

Gjennom NRK-serien «Villmarkas voktere» har heile folket fått innsyn i korleis Statens naturoppsyn (SNO) «tar ut» jerv, inkludert jervehi med ungar.

Det er verkar brutalt å ta livet av ville dyr på denne måten. Samstundes har Stortinget lagt føringar på kvar beiteinteressene skal prioriterast og kvar rovviltet, m.a. jerv, skal prioriterast. I heile rovviltregion 1, som Sogn og Fjordane er del av, skal altså beiteinteressene ha første prioritet. Dette inneber at det hos oss skal vere låg terskel for å felle skadegjerande individ av dei store rovdyra.

Heilt sidan tidleg på 1990-talet, då rovviltet vart eit problem i fylket – spesielt i indre delar av Sogn, er det jerven som har vore den desidert største skadegjeraren.

Etter eit svært ille år i 2014 med rekordtap av sau på beite, vart heldigvis 2015 langt betre. Hovudgrunnen til betringa var at SNO tok ut heile seks jervar på ettervinteren 2015.

Dersom vi skal unngå store tap til jerv i 2016 og i åra framover, må bestanden av jerv haldast på eit lågt nivå. Det er frå i år sett i gong eit forsøksprosjekt i Indre Sogn med å gjere lisensjakta på jerv meir effektiv. Dette er nødvendig for at vi skal få felt fleire jervar under tilnærma ordinær jakt, og slik unngå at SNO må bruke helikopter til uttak av jerv og gjere hiuttak.

Sidan 1.januar 2015 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vore sekretariat for rovviltregion 1. Frå 1.januar i år har vi fått nye medlemer i rovviltnemnda. Frå Sogn og Fjordane er fylkestingsmedlemene Aleksander Øren Heen og Helen Hjertaas oppnemnde. I slutten av januar skal nemnda ha konstituerande møte, der dei m.a. skal velje leiar av nemnda. Eg reknar med at den nye nemnda vil halde fram arbeidet med å forvalte rovviltet i region 1 slik at beitenæringa blir minst mogleg skadelidande.

Ei tilbakemelding

  1. Av Thorleif Faureng,

    Jeg synes det er uverdig at Norge driver med hiuttak av jerv. Problemet er ikke at det for mye jerv, men at det er for mye sau som ikke blir passet på. Sverige har mange ganger flere rovdyr enn Norge, men driver ikke med hiuttak.

Legg att ein kommentar


Kommentarar må ha fullt namn under. Vi gjer merksam på at sjikanerande innlegg vert fjerna.