Sylvi til landbruksfylket Sogn og Fjordane

Av Christian Rekkedal, Publisert måndag 20. januar 2014

Tysdag 21. januar kjem landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk til fylket for å få eit inntrykk av landbruksnæringa.

I programmet legg vi vekt på å vise at landbruket her i fylket genererer ein viktig foredlingsindustri. Vi har fire store foredlingsanlegg: Nortura i Førde, Nordfjord Kjøtt i Loen, Tine Meieri på Byrkjelo og Lerum fabrikker i Sogndal. Nortura har også eit foredlingsanlegg i Sogndal og Tine produserer gamalost i Vik, og i tillegg har vi mange små bedrifter som foredlar lokal mat. Vi reknar med at det er 1000 arbeidsplassar i denne industrien.

Sylvi Listhaug kjem til Sogn og Fjordane 21. januar. Foto: Torbjørn Tandberg

Sylvi Listhaug kjem til Sogn og Fjordane 21. januar. Foto: Torbjørn Tandberg

Fylket vårt har over 3000 aktive landbruksføretak. Ut frå effektivitetsnormene utgjer arbeidsmengda om lag 3800 årsverk. Mange av bruka er små og blir drivne på deltid, medan andre er store samdrifter. Det aller meste frå både store og små bruk blir foredla her i fylket.

Både primærproduksjonen og foredlingsindustrien har effektivisert kraftig dei siste 10 åra. Talet på gardsbruk i drift er redusert med ein tredjedel, medan produksjonen held seg meir stabil. Bruka har blitt færre og større. Over 20 % av mjølkeproduksjonen skjer i mjølkerobot. Dei siste 10 åra har bøndene investert 1 milliard kroner i nye fjøsar. Middels mjølkemengde auka frå ca 6000 til over 7000 kg per ku, og heilt opp i 10000 kg i dei beste besetningane.

Meieriet på Byrkjelo foredlar over 120 millionar kg mjølk og får leveranse frå heile fylket og store deler av Sunnmøre og Ottadalen. Nortura i Førde slaktar mesteparten av husdyra frå Moldefjorden i nord til Bergen i sør. Ein god del av dette blir foredla vidare av Nordfjord Kjøtt som også får slakt frå fleire andre slakteri i Sør-Norge. Dei har ei omsetning på imponerande to milliardar kroner og er ei av dei desidert beste foredlingsbedriftene i landet.

Frukt- og bærnæringa i fylket har satsa sterkt siste åra, særleg på «nye» kulturar, og leverer til dømes 75 % av bringebæra og nesten halvparten av morellane i Norge. Satsinga skjer i samarbeid med Lerum som gjerne vil ha meir lokale produkt. Det var nok ikkje berre eg som måtte leite fånyttes i butikken etter norske eple til jul. Det er trong for meir norsk frukt.

Regjeringas har ambisiøse mål for landbrukspolitikken i si plattform:

-          Levedyktig landbruk ved å styrke verdiskapinga og auke lønsemda

-          Landbruk er viktig for matproduksjon, busetnad og kulturlandskap

-          Hovudoppgåva er å levere trygg kvalitetsmat og ein kostnadseffektiv matproduksjon

-          Regjeringa vil forenkle lover, reglar og støtteordningar

-          Skognæringa har stort potensiale for verdiskaping

Vi har ei levande landbruksnæring som produserer kvalitetsmat både i volum og i form av spesialitetar, og ei regjering med klare ambisjonar for landbruket. Mykje ligg til rette for at dei kan finne kvarandre.

Legg att ein kommentar


Kommentarar må ha fullt namn under. Vi gjer merksam på at sjikanerande innlegg vert fjerna.