Arkiv for februar 2017

Stort behov for verjer i fylket – slik kan du hjelpe!

Av Ida Loftesnes Kvåle, Publisert måndag 20. februar 2017

Ei verje sikrar interessene til og handlar på vegner av ein person som anten er mindreårig, eller som av andre grunnar treng verje. Vi har mange verjer som gjer ein svært god jobb, likevel treng vi fleire. Det er ei merkbar auke i søknadar og behov for verjemål i fylket, og behovet for fleire verjer aukar tilsvarande.

Vi har alle høyrt om eldrebølgja som er på veg. Ho kjem av stadig høgare levealder mellom anna grunna eit velutvikla helsetenestetilbod. Av erfaring veit vi at eldre, ofte sjukeheimspasientar og busette på bu- og omsorgssenter, utgjer ei stor gruppe verjetrengande. Dette kan bety at vi får fleire personar som av ulike grunnar vil ha behov for verje, i tillegg til dei yngre verjetrengande. Men, vi får òg fleire spreke og ressurssterke alderspensjonistar som kan ta på seg oppdrag som verjer.

Den grunnleggande motivasjonen for å vere verje er at du er engasjert, interessert og har eit ønskje om å hjelpe andre. Det er fleire som treng di hjelp og støtte, heime i di eiga bygd. Som verje fyller du eit behov som ikkje vert teke i vare på andre måtar, verjene utfører difor ei svært viktig samfunnsoppgåve.

Som verje for vaksne har du høve til å hjelpe andre som av ulike grunnar og på ulik måte ikkje klarar å ivareta sine eigne interesser i økonomiske og/eller personlege forhold. Folk er forskjellige, det same er verjeoppdraga. Nokre personar treng hjelp til å forvalte økonomiske midlar, handtere inntekter og utgifter, og sikre at husleige, straum og forsikring vert betalt. Andre kan ha behov for at du hjelper dei med å søkje om trygde- og sosialstønader, kommunale tenester som støttekontakt og sjukeheimsplass, eller å klage på offentlege vedtak. Våre verjer har difor variert bakgrunn og erfaring. Ofte kan livserfaring vere den beste erfaringa som verje. Verje må i tillegg ha ordna økonomi og vere skikka for det aktuelle verjeoppdraget.

Tilsette hjå Fylkesmannen følgjer opp og rettleier verjene.

Tilsette hjå Fylkesmannen oppnemner, følgjer opp og rettleier verjene.

Trur du dette kan vere noko for deg eller nokon du kjenner? Les meir om verjemål på www.vergemal.no, eller kontakt oss direkte.

Betre akuttberedskap i barnevernet

Av Anne Karin Hamre, Publisert onsdag 8. februar 2017

Den kommunale barneverntenesta har ansvar for at barn får naudsynt hjelp og vern. På dagtid er det oftast lett å få hjelp, men på kveldstid og i helgane må det vaktordningar til.

Under halvparten av kommunane i landet har ei formalisert ordning med operativ barnevernvakt etter kontortid. Ingen av kommunane i Sogn og Fjordane har ei slik ordning.

Nokre kommunar har uformelle bakvaktordningar med telefonnummer som politiet kan ringe etter kontortid. I andre kommunar har ikkje politiet hatt nokon å kontakte om dei har stått overfor ei krise med eit barn som treng hjelp. Eit barn eller ein ungdom som treng akutt hjelp, må få det frå nokon med utdanning og erfaring.. At det i mange tilfelle blir politiet eller ein barnevernleiar på fritida som må handtere ein vanskeleg situasjon, er ikkje ei haldbar ordning. Vi må få på plass ein betre akuttberedskap for barnevernet i fylket vårt.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har i fleire brev til kommunane understreka at barn har rett til hjelp i akutte krisesituasjonar uavhengig av kvar i landet dei bur, og mint om at kommunane har ansvar for å ha ein tilstrekkeleg beredskap etter kontortid. Fleire kommunar i vårt fylke har teke kontakt med Fylkesmannen for å få konkretisert kva ein tilstrekkeleg beredskap inneber. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kome med ei klargjering, der dei seier at alle kommunar må ha ei formalisert ordning med tilstrekkeleg og rett kompetanse også etter vanleg kontortid.

Barn med koffert.

Små kommunar, høge kostnader og ulike behov, gjer at ei døgnopen barnevernvakt med spesialkompetanse i kvar kommune er vanskeleg å få på plass. Då må kommunane i det minste ha ei formalisert bakvaktordning slik at andre instansar er sikre på å nå nokon med barnevernfagleg kompetanse.

Vi tok i fjor haust kontakt med alle kommunane for å høyre korleis dei arbeider med å få på plass ein betre akuttberedskap. Fleire kommunar i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord er i gang med å utgreie interkommunale vaktordningar. Samstundes har vi fleire kommunar som ikkje er kopla på desse prosessane. I vårt fylke er interkommunalt samarbeid einaste løysinga, og framover vert det viktig å sikre at alle kommunane tek del i samarbeida om akuttberedskap. Det vil òg vere viktig å dra nytte av erfaringar frå andre fylke vi kan samanlikne oss med, t.d. Barnevernvakta i Steinkjer og omegn, som fleire kommunar i Nord-Trøndelag etablerte i 2014.

Akuttberedskap i barnevernet er tema på strategikonferansen til KS i dag, og vi følgjer opp med å invitere fagfolk og leiarar i alle kommunane på barnevernleiarsamlinga 19. april til å drøfte korleis dette best kan organiserast i vårt fylke. Fylkesmannen er innstilt på å bidra med skjønsmidlar til å etablere av ordningar med barnevernvakt. Målet må vere at vi ved utgangen av 2017 er langt betre rusta til å hjelpe barn, uansett når på døgeret krisa skjer.