Arkiv for mai 2016

Vi vandrar saman i samhandlingsfylket

Av Gunnar O. Hæreid, Publisert tysdag 3. mai 2016

Ein seigliva myte om Sogn og Fjordane, er at me kranglar mykje, mellom regionar, mellom kommunar og mellom bygder. Rett nok kranglar me stundom, men neppe meir enn andre. Tvert imot er me særskilt gode til å samhandla på mange område.

Fylket vårt er blant dei beste på levekårsindikatorar som kriminalitetsrate, skuleresultat, fråfall i vidaregåande skule, gjennomstrøyming i høgare utdanning, arbeidsløyse, sjukefråvær og uføregrad, sosialhjelp, medikamentbruk, rus og levealder. Me er også langt framme i bruk av moderne IKT-teknologi.

Kva er det som særmerkjer fylket på desse områda? Ein faktor kan vera at dei viktigaste samfunnsaktørane arbeider tettare saman hjå oss, enn i andre fylke. Fylkesmannen har ei rekkje formaliserte samarbeid med andre samfunnsaktørar på mange område. Nokre døme er:

  • Forum for folkehelse, helse og omsorg, saman med regionråda, Helse Førde, høgskulen, fylkeskommunen, Nav, brukarrepresentant og samhandlingskoordinator
  • Forum for rus og psykisk helse, saman med Helse Førde, fylkeskommunen, RVTS, KoRus Vest, Stiftelsen Bergenklinikkene, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nav Sogn og Fjordane, kommunerepresentant, Regionsenter for barn og unges psykiske helse og brukarorganisasjonar
  • Forum for skule og barnehageutvikling, saman med KS, høgskulen, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet
  • Læringsnettverk om mindreårige flyktningar og asylsøkjarar, saman med kommunane og dels IMDi, Husbanken og Nav
  • Regionalt plannettverk, saman med fylkeskommunen og KS

Eit døme på at samarbeidsstrukturane fører til konkrete resultat, er IT-forum Sogn og Fjordane, der viktige aktørar mellom andre er fylkeskommunen, Vestlandsforsking, høgskulen, NHO, KS, Helse Førde, Kunnskapsparken, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, Sogn og Fjordane Energi, Innovasjon Noreg, Sunnfjord Energi, Hydro Aluminium, Sogndal Fotball og Lerum.

IT-forum har sidan Fylkesmannen tok initiativ i 1995, stått bak mange viktige satsingar som har kome fylket til gode. Samarbeidet har til dømes utløyst store breibandsmidlar til heile fylket. Siste store satsinga som er fullført (i 2014), er elektronisk utveksling av pasientopplysningar mellom sjukehus, legekontor og helse- og omsorgssektoren i kommunane. Så vidt me veit er Sogn og Fjordane framleis einaste fylke der alle kommunar har teke i bruk elektronisk meldingsutveksling på helseområdet. Satsingsområde framover er utbygging av breiband, ny IKT-utdanning til fylket og velferdsteknologi. Helsedirektoratet seier at Sogn og Fjordane er einaste fylket der alle kommunar har gått saman i eit felles prosjekt for å innføra velferdsteknologi, der altså prosjektleiinga ligg til IT-forum. I andre fylke og byar er satsinga spreidd.

Fylkesmannen skal, ut frå mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa, verka til gagn og beste for fylket, og ta dei initiativa som er påkravde. Denne oppgåva vert kalla initiativrolla til fylkesmannen, og følgjer av fylkesmannsinstruksen.

Me meiner at beste måten å utøva initiativrolla på, er å samarbeida med dei andre samfunnsaktørane på eit område. Me skapar dei beste samfunna når Vi vandrar saman, som Olav Stedje syng, ikkje kvar for oss.