Arkiv for mars 2016

Skulen skal vere mobbefri

Av Astrid Fjærestad Harlem, Publisert måndag 21. mars 2016

Alle elevar i grunnskulen og vidaregåande opplæring har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Dette blir stadfesta i opplæringslova, som er «barna si arbeidsmiljølov».

Lova er tydeleg på at alle tilsette på skulen har plikt til å handle når dei får kunnskap eller mistanke om at nokon blir krenkt, trakassert, mobba eller diskriminert.  Men mobbinga går som regel føre seg utan at vaksne er til stades og kan vere vanskeleg å oppdage. Få elevar seier frå om det som skjer.

For å bli kvitt mobbinga er det viktig at saka vert løyst så raskt som mogleg. For å kunne sette inn rette tiltak treng vi kunnskap. Mange lærarar i norske skular opplever at dei har for lite kunnskap om korleis dei i praksis kan førebygge og redusere mobbing.  For å jobbe effektivt mot mobbing må kunnskapen botne i forsking. Men dette er ikkje nok i seg sjølv. Den forskingsbaserte kunnskapen må praktiserast.

Teikning på skuleplassen.

Forsking stadfestar at eit godt skulemiljø er helsefremjande, bidreg til trivsel og læring og hindrar mobbing. Å arbeide med skulemiljøet gir både fagleg og sosial gevinst. Arbeidet må har forankring både hos lærarane og i leiinga.  Systematisk og langsiktig arbeid med skulemiljøet vil gi resultat!

Mobbing er ikkje ein konflikt mellom nokolunde like partar, men rituelle krenkingar mot ein som ikkje kan verje seg.  Ifølgje Læringsmiljøsenteret er det tre kjenneteikn på mobbing:

  • ei aggressiv handling retta mot eit offer, av ein eller fleire saman
  • eit ujamt styrkeforhold mellom den eller dei som mobbar og den som blir mobba
  • at det skjer over tid

Utdanningsdirektoratet har gjennom læringsmiljøprosjektet gitt Læringsmiljøsenteret i oppdrag å tilby støtte og rettleiing til kommunar med skular som har vedvarande høge mobbetal.  I Sogn og Fjordane har éin kommune hatt gode erfaringar med prosjektet og fått auka kompetanse i å førebyggje og avdekke mobbing. Frå hausten 2016 har endå ein kommune fått tilbod og takka ja til støtte og rettleiing.

Ein god skule har eit godt læringsmiljø der elevane er trygge og blir inkluderte. Om ein ikkje tek mobbing på alvor, kan det få store konsekvensar for eleven.

Hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er vi opptekne av at alle elevar skal ha eit godt læringsmiljø, og at skulen skal vere mobbefri. Det er ein føresetnad for god læring, og ein rett eleven har.

Til beste for barn og unge i trivselsfylket

Av Bodhild Therese Cirotzki, Publisert måndag 14. mars 2016

Sogn og Fjordane gjer det godt på mange statistikkar, men vi kan bli betre. Barn som trivst i barndommen har det betre som vaksne, og fungerer betre i samfunnet. Korleis kan vi inkludere barn og unge som står utanfor?

Med gode skuleresultat, både fagleg og for læringsmiljø, ønskjer vi at Sogn og Fjordane skal vere det beste læringsfylket. Men korleis er eigentleg kvardagen for barn og unge i fylket vårt?

Barneføter.

Sogn og Fjordane gjer det godt på mange statistikkar, men vi kan bli betre. Barn som trivst i barndommen har det betre som vaksne, og fungerer betre i samfunnet. Korleis kan vi inkludere barn og unge som står utanfor?
Med gode skuleresultat, både fagleg og for læringsmiljø, ønskjer vi at Sogn og Fjordane skal vere det beste læringsfylket. Men korleis er eigentleg kvardagen for barn og unge i fylket vårt?

Vi høyrer dagleg om tenestetilbod som ikkje fungerer til beste for barn og unge. I tillegg hartalet på mindreårige asylsøkarar auka dramatisk og kommunane har utfordringar med å kunne gi desse eit godt tenestetilbod innafor psykisk helse og opplæring. Vennskap og evne til samhandling er viktig uansett kvar barn og unge kjem frå. Mindreårige asylsøkarar og flyktningar har dei same behova som barn flest, og dei har andre utfordringar. Greier vi å legge til rette og gi gode tilbod for alle barn i fylket, kan vi også i framtida kalle oss for trivselsfylke.

Trivsel handlar om at alle skal høyre til og vere ein del av eit fellesskap, også på fritida. Dei frivillige er sentrale i å skape trivsel etter skuletid, men det er kommunane som må ta ansvaret for heilskapen i tilbodet til barn og unge.

Vi veit at trivsel er grunnleggjande for utvikling og læring. Vi ønskjer at alle barn skal fullføre vidaregåande utdanning og då er tidleg innsats avgjerande. Trivsel handlar om:

  • god barndom og ungdomstid
  • god helse og utdanning
  • ressurspersonar som greier å ivareta og legge til rette

Fylkesmannen har sidan 2012 arbeidd særskilt for at tverrfaglege tenestetilbod til barn og unge skal bli best mogeleg. Med bakgrunn i FNs barnekonvensjon har vi jobba for at omsynet til beste for barn skal kome i første rekke og ligge til grunn i alle tiltak som gjeld barn.

Barnekonvensjonen hjelper oss til å tenke tverrfagleg samarbeid for alle barn i kvar kommune i heile fylket. Vi har starta eit læringsnettverk retta mot arbeid med utsette barn og unge, som vi no vil bruke i arbeid med mindreårige asylsøkarar og flyktningar. Vi vil at kommunane skal bli betre på samhandling i helse- og  sosiale tenester og opplæring. Målet er å skape gode oppvekstvilkår i barnehage og skule, og gi helse- og sosialtenester som kan identifisere og gi rett tilbod ut frå behova.

Sjumilsstegkonferansen 16. og 17. mars set dette på dagsordenen. Med tverrfagleg deltaking frå kommunane og frivillige lag og organisasjonar vil vi vere eit steg nærare målet om eit trivselsfylke som er til beste for barn og unge.