Arkiv for mars 2013

Landbruksåret som gjekk

Av Christian Rekkedal, Publisert onsdag 13. mars 2013

Fjoråret er ikkje avslutta før det er rapportert om kva som er gjort og ikkje gjort, og om utviklingstrekka i fylket. Årsrapporten til Fylkesmannen er ei fagleg sjølvmelding til direktorat og departement.

På landbruksområdet utgjer denne rapporten om lag ti sider, tettskrive tekst med nokre tabellar, og heilt fri for foto og illustrasjonar. Eg veit han blir lesen av oppdragsgjevarane våre. Rapporten blir også lagt ut på nettsida vår for media og ålmenta, men eg lurer likevel på om dette blir for spesielt interesserte. Eller som ein kollega formulerte det; årsrapporten vår er ikkje anbefalt kveldslitteratur.

Her er ein kortversjon av landbruksåret som gjekk:

 • Tal gardsbruk og jordbruksareal i aktiv drift minkar framleis, til om lag 3 100 gardsbruk i drift på 435 000 dekar. Det siste er ein nedgang på 9 000 dekar, i eit langsiktig perspektiv er dette det mest urovekkande.
 • Produksjonen av mjølk auka med fem prosent i 2012, imponerande etter fleire år med nedgang. Volumet er styrt av mjølkekvoter, men det er eit godt teikn at mjølkebøndene er sopass på hogget at dei kunne auke produksjonen då behovet kom.
 • Produksjonen av kjøt går nedover, både på storfe og sau. Det siste bør det vere mogeleg å gjere noko med i eit fylke som har gode beite- og husdyrtradisjonar.
 • Vi har reduksjon av eple- og pæreproduksjonen og auke innan morellar og kirsebær. Fylket er stort på morellar og desidert størst på bringebær. Volumet og verdien av desse produkta har auka kraftig. Flott!
 • Bøndene investerer for framtida, 139 mill kroner til 57 driftsbygningar.
 • Skogbruket vart prega av orkanen Dagmar i desember 2011. Truleg vart over 400 000 kubikkmeter skog vindfelt og avbrote. Likevel utgjer dette berre tilveksten i skogen i eitt år. Det kom også noko positivt ut av denne orkanen; auka interesse for skogbruk og kraftig auke i hogsten. Måtte det berre vare!
 • Eit nasjonalt overvakingsprogram for kulturlandskap viser at fleire viktige element i landskapet har blitt meir synlege. Attgroinga tvingar seg fram overalt, men vi er altså flinkare til å ta vare på dei verdfulle områda.
 • Nedbygginga av dyrka jord er redusert siste åra. Fleire kommunar har gamle og dårlege arealplanar, men når planarbeidet kjem i gang finn vi som regel forsvarlege løysingar for både utbyggingsareal og jordvern.
 • Vel, kva fortel dette?
  Landbruket her i fylket er i kontinuerleg endring. Noko går godt og noko går mindre godt. Bøndene og landbruksnæringa fortener honnør for innsatsen sin. Vi treng nok, variert, trygg og god mat, og det kan ikkje overlatast til kven som helst!