Arkiv for desember 2010

Den gode vertskommunen

Av Oddvar Flæte, Publisert onsdag 29. desember 2010

Ein arbeidsgivar vil sjå til dei gode vertskommunane. Det skjer nå mykje godt arbeid i mange kommunar her i fylket.  Framtidsfylket er ein god pådrivar ved at dei syter for rekrutteringsmesser, syner næringsnettverka i fylket, syter for at trainee-ordninga fungerer og definerer seg sjølve med rette som grensebrytarar.

Men vi ser også at dei tre byane våre markerer seg på ein framifrå måte:

Flora som er blitt kåra som nr. to i landet til å ta vare på næringsutvikling. Aktiviteten kring oljebasen er sentral, men jammen er det utvikling også på andre område. Dyktige entreprenørar saman med ein aktiv fylkeskommune har bidrege vesentleg.

Førde har hatt ei storstila  dugnadssatsing på utvikling av sin by. Ei satsing der ei rad med privatpersonar har stått fram i ulike grupper og gitt nye og spennande tankar om byutvikling i brei forstand. Både visjon, omdømme og byforming er omgrep som dei torer å ta tak i og riste til eige bruk. Og vi møter eit meir samla og stolt Førde.

Måløy har nett nå  kanskje har det mest boblande næringslivet i fylket – ei omstilling der kunnskapen om sjø er blitt vevd saman med tenking kring datateknologi som gir heilt nye vekstretningar. Ein by der ordet kraftkrevjande industri har fått eit nytt innhald. Og ein by der dei trass i feilsteg, har klart å få fram dei positive kreftene.

Eg kunne ha nemnt fleire kommunar, men held meg til byane våre. Det har vore kraftige omstillingar som er all grunn til å beundre. Men det interessante er at rett nok har kommunane vore aktivt med, men det er samspelet med privatpersonar og næringsliv som har stått for mykje av opplegg og framdrift.

Eg trur det er viktig at vi lærer av byane våre. Kvifor har dei lukkast? Kva kan den einskilde kommunen lære for å bli like god. Korleis klarar dei å mobilisere enkeltpersonar og verksemder?

Når vi har Distriktssenteret i eige område, vi har kanskje også noko å lære av dei.

Eg trur at gode vertskommunar har ein aktiv dialog med verksemder og innbyggarar. Dei utviklar strategiar saman med innbyggjarane både for lokalsamfunnet, korleis kommunen kan bidra til vekst og utvikling i eksisterande bedrifter og leggje til rette for nye verksemder. Kommunen er både eit tenestesenter til beste for innbyggjarane og for dei som har verksemder der.

Ho mor ho kveikjer alle ljos…

Av Haavard Stensvand, Publisert tysdag 21. desember 2010

Jula er over oss igjen. Den er her anten vi har rokke over det vi tenkte vi skulle gjere av julekortskriving, vasking, pynting og baking, eller ikkje. Og det er kanskje det vi nettopp treng; ei høgtid som kjem uansett, og som for ei stund tvingar oss til å leggje frå oss alt vi skulle ha fiksa, ordna og gjort.

Julesongar og lys på tre og i stjerne er gode juletradisjonar. To tredeler av døgeret er det mørkt ute, og det er difor ekstra godt å kunne ha det lyst innandørs.  Og med kaldt vêr i vente er god varme i huset ein viktig del av kosen. Meteorologisk institutt ventar at det på julaftan vert 14 kuldegrader i Stryn, 16 på Vassenden og 13 på Veitastrond. Då er det ein sjølvsagt ting at vi har godt med ved til å leggje i omnen, og at vi kan skru opp effektbrytaren på den elektriske omnen enno eit hakk.

Eller er det ikkje sjølvsagt at det er så sjølvsagt? Vi har eit robust kraftforsyningssystem i Noreg og i Sogn og Fjordane. Det gjer at vi sjeldan opplever langvarige brot i straumforsyninga. Nettselskapa er så flinke til å levere straum at det er lett å gløyme at det frå tid til annan likevel kan skje hendingar som gjer det umogleg å halde forsyninga oppe.

Vi har eit klima som ikkje alltid spelar på lag med oss. Kraftig vind, store nedbørsmengder og temperaturskifte kan føre til trefall, ising og skred, som igjen gir påkjenningar på linjenett og installasjonar. I følgje NVE skuldast om lag halvparten av brota i straumforsyninga vêrpåkjenningar. Kraftbransjen seier at det er sannsynleg at det kan skje eit større straumbrot ein eller annan stad i fylket vårt. Nokre område er spesielt utsette fordi nettet er svakt og det manglar reserveforsyning i tilfelle ei linje skulle falle ut.

Nesten alt vi driv med i det moderne samfunnet er på ein eller annan måte avhengig av straumforsyning. I utgangspunktet bør alle som er kritisk avhengig av kontinuerlig kraftforsyning sikre seg med naudstraum for å unngå store negative konsekvensar av eit eventuelt straumbrot.

Fylkesmannen har akkurat sendt ut ei spørjeundersøking til alle kommunane, der vi spør kva dei tenkjer om si eiga sårbarheit for straumbrot. Vi trur at pleie- og omsorgstenestene kan vere spesielt sårbare. Mange alders- og sjukeheimar manglar naudstraum, og vil kunne få store utfordringar dersom straumen vert borte over tid. Lys og varme er éin ting, drift av avansert medisinsk teknisk utstyr er noko heilt anna.

Aristoteles skal ein gong ha sagt at det er sannsynleg at noko usannsynleg vil skje. Beredskap handlar om å førebu seg på å handtere alle typar uønskte hendingar,  òg dei som i utgangspunktet er lite sannsynlege. Ei slik hending kan til dømes vere ei jul utan at det vert mogleg å få lys som skin i kvar ei krå.

På godfot med innbyggjarane og plageånd for staten

Av Anne Karin Hamre, Publisert torsdag 9. desember 2010

Assisterande fylkesmann Anne Karin Hamre er gjestebloggar på beta.noreg.no, som er bloggen for innspel til nytt norge.no.

Bloggen kan du lese her.