Arkiv for oktober 2009

Heidi sitt val

Av Anne Karin Hamre, Publisert onsdag 28. oktober 2009

Mange sperra opp augo då Heidi Grande Røys kunngjorde at ho går attende til styrarjobb i barnehagen etter fire år som fornyingsminister. Det naturlege hadde liksom vore ein godt betalt jobb i næringslivet, eller ein toppjobb i det offentlege. Kva som blir valet på litt sikt, skal ikkje eg spå om her. Men eg synest debatten rundt dette valet har vore interessant, fordi den tek opp spørsmålet om yrkesval, verdiar og status.

Les resten av dette innlegget »

EG MÅ UT…

Av Merete Larsmon, Publisert fredag 23. oktober 2009

…seier vi ofte. Kva meiner vi med det? Eg trur vi alle veit at kjem vi ut, så ”lettar trykket” mentalt så vel som fysisk. Det er vitskapleg bevist at vi har ein medfødd eigenskap som gjer at vi kan kjenne at NATUR er godt for oss.

Framfor Pc-en sit eg og sorterer og presterer. Møteinnkalling til onsdagen må korrigerast, kva sa eg eigentlig til han journalisten?… Samstundes skal eg skrive korrekt, eg prøver å hugse kvar eg har bilnøklane og om eg har hugsa å slå av kaffitraktaren. Eg sit og sit, prøver å bli ferdig slik at eg kan rekke ein treningstur før det blir mørkt og før eg skal på eit eller anna kveldsmøte.

Les resten av dette innlegget »

Full peising i Sogn og Fjordane!

Av Lill Mona Solberg, Publisert torsdag 22. oktober 2009

Forskarar hevdar at andre fylke har noko å lære av oss når det gjeld arbeidet med entreprenørskap i skulen. Kva er det som gjer at vi oppnår slike gode resultat?

Ein ny forskingsrapport slår fast at entreprenørskapsarbeidet i fylket har positiv effekt på elevane sitt skulearbeid, deira ynske om å busetje seg på heimplassen, deira ynske om å ta høgare utdanning, deira ynske om å etablere bedrift – og etablere bedrifta i Sogn og Fjordane. 

Les resten av dette innlegget »

Omsorgsbustad – alltid eit gode?

Av Turid Måseide, Publisert onsdag 21. oktober 2009

Kommunen har ansvar for mellom anna pleie- og omsorgstenester. Kommunen pliktar å organisere og dimensjonere helsetenesta slik at alle som treng slike tenester får det.

Staten har gjennom mange år vore ein pådrivar for bygging av omsorgsbustader. Kommunane har no i stor grad organisert tenestetilbodet sitt slik at pasientar som treng omsorg og pleie, kan få det i ein omsorgsbustad.

Men kva om pasienten ikkje ønskjer å bu i omsorgsbustad?

Les resten av dette innlegget »

Nettvett – også for dei vaksne?

Av Solfrid Helvik, Publisert tysdag 20. oktober 2009

Som mor vart eg for nokre år sidan bevisst på at det var altfor lite informasjon og rettleiing til foreldre med born som har byrja å nytte internett. Dette førte til at eg har halde ei rekkje føredrag for foreldre og born om temaet.

Hovudbodskapen min til foreldra var å lære borna om personvern, haldningar og å vere kjeldekritiske i bruken av internett. Eg oppfordra og til at foreldre skal nytte meir tid saman med borna framfor datamaskina. Kven veit, kanskje mor og far kan lære noko av ungane sine?

Les resten av dette innlegget »

Lønn – til glede for nokon og hovudbry for andre

Av Synnøve Stalheim, Publisert måndag 19. oktober 2009

Grana har dei seinare åra oppnådd mange spaltemeter med omtale. Diskusjonen har gått på om planting av gran er eit klimatiltak, eller om granplanting vil gjere vondt verre. Som økolog og fagperson innan biologisk mangfald må eg berre nemne at granplantefelt og ukontrollert frøspreiing frå desse felta truleg er eitt av dei største trugsmåla mot det biologiske mangfaldet i fylket.

Platanlønn er, til liks med grana, ein framand art i fylket vårt, men platanlønn har fått vesentleg mindre merksemd. Treslaget har dei seinare åra vorte relativt vanleg i fylket. Platanlønn vert rekna for å vere eit vakkert tuntre, og har vorte brukt både i hageanlegg og langs veg. Arten har vist seg å ha ei enorm spreiingsevne, og fortrengjer dessutan dei stadeigne treslaga og den opphavlege vegetasjonen.

Les resten av dette innlegget »

Tid for å markere kvinner

Av Oddvar Flæte, Publisert sundag 18. oktober 2009

Vi er fleire kvinner enn menn i embetet. Våre 61 kvinner er ressurssterke og representerer både  breidde og spisskompetanse. I debattar blir det stundom etterlyst kor ein finn arbeidsplassar for dei med høgare utdanning i fylket.

Vi har kvinner med doktorgrad, juristar, embetseksamen innan natur- og samfunnsvitenskap, sivilagronomar, mastergradar i økonomi og naturvitenskap, fysiopterapeut, sjukepleiar, jordmor, sosionomar, handel- og kontorfag, høgskulekandidatar, datahøgskule, vidaregåande, førskulelærarar, jordskiftekandidatar og ei rad med master i ulike fag.

Kort sagt: Vi har ei allsidig og spennande gruppe kvinner som i høg grad er både skrive- og taleføre. Vi kjenner oss ikkje att i sytet om at det ikkje er kompetansearbeidsplassar for kvinner. Den kommande veka vil vi kvar dag leggje ut ein blogg frå kvinner i ulike avdelingar for å synleggjere ein kompetanse som blir etterlyst.

Og om det skulle vere tvil: Vi har svært tilfredsstillande tilgang på søkjarar

Gamle arealplanar er lite framtidsretta!

Av Nils Erling Yndesdal, Publisert onsdag 14. oktober 2009

Mange av kommunane i fylket har gamle og utdaterte planar for disponering av areal. 8 av 26 kommunar har kommuneplanar som er frå før årtusen­skiftet.  Berre 11 kommunar har oppdatert plan som er yngre enn 5 år. Ein slik plansituasjon kan stå i vegen for ei samfunnsnytting arealforvaltning og gi  store ulemper, både for utbyggingsinteresser og verneinteresser.

Les resten av dette innlegget »

Trasig klima – kan vi gjere noko?

Av Christian Rekkedal, Publisert måndag 12. oktober 2009

Etter nedbør i to og ein halv månad, er det vel få som hugsar at vi hadde tendens til turke tidleg i sommar? Eg fekk telefonar frå journalistar som spurde korleis det ville gå med avlingane i varmen. Svaret eg hadde på tunga var ”ingen fare for turke, eg skal på ferie på måndag”.  Men dessverre feiga eg ut og sa noko om at det brukar å jamne seg ut. Regnet kom tredje dag i ferien.

Det langsiktige klimavarselet er at dei komande åra kan bli som 2009: varmare og våtare.  Vi veit vi må redusere netto utslepp av CO2, produsere meir rein og fornybar energi, og uansett bu oss på klimaendringar. Samtidig har vi svært vondt for å få til konkrete endringar i både haldningar og handlingar.

Les resten av dette innlegget »

Ser vi ikkje einskildmenneska når dei kjem i grupper?

Av Oddvar Flæte, Publisert onsdag 7. oktober 2009

Sogn og Fjordane plar liggje i toppen når det gjeld nasjonale innsamlingsaksjonar. Vi som bur her bryr oss også om andre og er rause når særlege område blir peika ut og treng hjelp. Slik verda er, er nauda ofte størst i andre verdsdelar. TV-bilda fortel oss om at vi har det godt medan andre lir.

Men vi engasjerer oss også når det gjeld einskildmenneske. Simon som vart sendt frå Florø til Bari i Italia, utløyste både fortviling og raseri. Vi såg einskildmennesket som ikkje hadde fått det gull-loddet det var å bli fødd i Noreg. Det å sjå han og faren att som uteliggjarar langt frå skulekameratar i Florø, kjendes ikkje godt.

Les resten av dette innlegget »