Arkiv for september 2009

Usynlege kvinner i fjordfylket

Av Anne Karin Hamre, Publisert onsdag 30. september 2009

Kvifor er kvinnene så lite synlege i mediebiletet i Sogn og Fjordane? Kvifor vert to lesarinnlegg av to kvinner om Badeland i Luster illustrert med eit bilete av to mannlege kommunestyrerepresentantar? Er det heilt ok at vi berre har to fylkessynsarar med ganske lik ståstad som heiter Arnestad og Aarebrot?

Slike spørsmål vart drøfta på seminaret om kvinner, menn og media på Tørvis hotell i Luster måndag kveld. Journalist Marit Rein frå avisa Nordlys fortalde om Farvel Taliban – prosjektet deira som handla om å doble talet på kvinnelege kjelder frå 20 til 40 prosent, og at det skulle vere ei kvinne på kvar einaste førsteside. Og kvinna skulle ikkje vere ”kakepynt”. Så lenge sjefredaktøren hadde fokus på dette, var prosjektet vellukka. Til og med sportssidene fekk eit kvinneløft. Diverre forsvann mykje av gløden då redaktørfokuset skifte over på omstilling og nedbemanningar.

Les resten av dette innlegget »

Politikarane inn i skulen?

Av Åslaug Krogsæter, Publisert tysdag 29. september 2009

Ei undersøking før stortingsvalet tok opp kva saker som tel mest når vi skal velje parti. Øvst på lista kom skulen, tett følgd av miljø og eldreomsorg.

Det er kanskje ikkje underleg at skule og opplæring er eit viktig område for folk flest. Det handlar om korleis vi tar vare på ungane våre og gir dei vilkår for fagleg, personleg og sosial utvikling i eit fellesskap som skal inkludere alle. Vi ønskjer å fostre opp nye generasjon som kan ta del i arbeids- og samfunnslivet, eit arbeids- og samfunnsliv som skal berast oppe av demokratiske grunnverdiar og omsorg og respekt for kvarandre.

Det er lett å forstå at foreldre, besteforeldre og andre vaksne er opptekne av at barn og unge skal få så gode vilkår som mogleg slik at dei kan meistre liva sine. Men engasjerer dei folkevalde seg nok, eller overlet dei i for stor grad skule og opplæring til lærarane og skuleleiarane?

Les resten av dette innlegget »

URO-brev til KRD

Av Oddvar Flæte, Publisert fredag 25. september 2009

Ei av oppgåvene til fylkesmannen er å gi tilbakemelding til dei sentrale styresmaktene. Denne gongen har vi gjort det i form av eit brev som avspeglar uro.

Vi er glade for store reformer som skal gjennomførast for heile landet. Samstundes opplever vi i vårt fylke at små administrasjonar er sårbare for omstillingar og at det er ein svært ujamn kompetanse. Det rike tal samarbeidsordningar har demokratiske utfordringar.

I drøftinga kring samhandlingsreforma, blir det peika på at fleire kommunar bør finne samarbeidsmodellar. Det same bør også vurderast ved bruk av plan og bygnings-lova, klima, skole, sosialsida og økonomi.

Interkommunalt samarbeid medfører monalege utfordringar. Motivasjonen er ulik mellom kommunane fordi fordeling av nytte og kostnadar er ulik. Løysingane vil innebere å ta stilling i konfliktfylte spørsmål mellom anna knytt til lokalisering. Dette er vanskelegare innafor ramma av interkommunalt samarbeid enn innanfor ein kommune. Interkommunalt samarbeid er ressurs- og kompetansekrevjande og kan innebere ei svekking av lokaldemokratiet. I sum trugar utfordringane sjansen for å lukkast med gjennomføringa av samhandlingsreforma.

Les resten av dette innlegget »

Mykje gjeld gir tronge kommunale handlingsrom

Av Oddvar Flæte, Publisert onsdag 23. september 2009

I ein liten notis i BT sist i august, kom det fram at rådmannen i Fjell kommune var uroa for at kommunen snart har ei gjeld på nær ein milliard kroner.

Ære vere han for uroa. Passering av slike tal er ei påminning om at lån også skal betalast tilbake. Mange kommunar som vil skape seg større handlingsrom, nyttar lova sitt høve til bruke opptil 50 år på nedbetaling. Og så investerer dei meir  fordi avdraga ikkje blir mindre tyngande – på kort sikt.

 

Les resten av dette innlegget »

Når skal vi bli stolte av nasjonalparkane våre?

Av Christian Rekkedal, Publisert måndag 21. september 2009

I august opna  statsminister Jens Breheimen Nasjonalpark, det siste store verneområdet her i fylket. Jens fekk god hjelp frå fire andre ministrar: Liv Signe, Heidi, Kristin og Erik. Det vart mange store ord, men det eg hugsar best, er Simen ordførar i Lom: ”Dette er min største dag som ordførar!” 

Dette sa han altså sjølv om alle som kjenner slike prosessar, veit det kan vere konflikt mellom nasjonale verneprosessar og lokale grunneigarar, lokalt folkestyre og kommunen. Men vi veit også at desse store verneområda med unik natur gir store muligheiter for reiseliv, opplevingsbedrifter, marknadsføring og friluftsliv. Dei fem ministrane tala både lenge og godt om desse muligheitene. Her i fylket har vi som regel festa oss ved ulempene.

Les resten av dette innlegget »

Helseteneste utan reell styring?

Av Petter Øgar, Publisert torsdag 17. september 2009

Vi brukar meir pengar på helsetenesta enn dei aller fleste landa i verda, og vi har ei god helseteneste. Men vi veit lite om kor god ho er, og det er eit faktum at vi får mindre ut av pengane enn mange andre land det er naturleg å samanlikne seg med. I det offentlege ordskiftet er det og stor misnøye med viktige delar av tenesta.

Det er ei stor utfordring for helsetenesta og samfunnet å handtere stadig aukande forventningar, forventningar som ikkje fullt ut kan innfriast for alle, samstundes som udiskutable svakheiter vi finn i helsetenesta i dag vert utbetra.

Les resten av dette innlegget »

Korleis kommuniserer Fylkesmannen?

Av Anne Karin Hamre, Publisert tysdag 15. september 2009

For tida jobbar vi med ny strategi for verksemda vår dei komande fire åra. Vår kommunikasjon med omverda er ein viktig del av strategiarbeidet, og her er det ei rivande utvikling. Folk forventar at dei kan sende inn søknadsskjema via nettet, det er ikkje godt nok å skrive ut eit skjema og sende i posten. Altså må vi leggje til rette for fleire sjølvbetjeningsløysingar på heimesida vår. Her er vi i gang med eit stort prosjekt for å kartleggje og utvikle tenester, i samarbeid med dei andre fylkesmannsembeta og Fornyingsdepartementet.

Vi har fått ei ny offentleglov, som styrkar retten til innsyn i offentleg verksemd. Og fornyingsministeren er komen med framlegg til ny kommunikasjonspolitikk. Den inneheld tre sentrale prinsipp: Openheit, medverknad, og at bodskapen skal nå alle. Meir om dette på bloggen til departementet:
http://nystatligkommunikasjonspolitikk.wordpress.com

Fornyingsministeren ynskjer seg statlege verksemder som bidreg aktivt i samfunnsdebatten: ” Det er spesielt verdifullt at fagfolk deltar i den offentlige debatten på sine egne fagområder. Når en statsansatt deltar i samfunnsdebatten, skal det gå klart fram om hun eller han uttaler seg som privatperson eller på vegne av virksomheten” (s 11 i høyringsframlegget). Les resten av dette innlegget »

Vi bloggar vidare

Av Oddvar Flæte, Publisert torsdag 10. september 2009

Ein fylkesmann er best når han ikkje er synleg, var det ein redaktør som hevda. Fylkesmannen må vere meir synleg, sa ein annan. Forvaltar du mynde, må du halde deg til paragrafane, sa ein tredje.

Godt at vi ikkje  er møtt med likesæle. Men vi kan klart bli betre på formidling: Frå fylket og i fylket. For vi sit på ein god utsiktsstad. Samstundes så er vi ein aktør fordi vi skal tolke reglar og lover, syte for at rettstryggleiken til den einskilde blir ivareteken og varsle sentrale styresmakter om utviklinga i fylket.

Men vi kan og bør kommunisere betre. Rett nok er postlista vår offentleg, vi legg ut mange saker direkte på heimesida vår, vi reiser rundt i kommunane og både lyttar og gir råd. Likevel – vi vedgår at vi kan bli betre på dialog.

Dei sosiale media er ei krevjande sak for oss. Vi høver neppe heime på Facebook, vi er usike på om vi bør twitre, men det gjør inntrykk når det bli hevda at kommunikasjon på nettet blant dei under 30 knapt er på e-post.

Etter ein prøveperiode med ståstad Brussel, går vi nå meir systematisk inn i bloggverda. I tida framover vil eg eller andre i embetet leggje ut minst ein blogg kvar veke. Bloggane vil vere observasjonar, meiningsytringar, utfordringar eller drøftingar av aktuelle emne i fylket.

Og så vonar vi på respons. At det blir fremja synspunkt, blir meint på tvers og langs – med namn under.

Vil vi lukkast med å gjere ein betre jobb? Vi evaluerer saman med dykk til sommaren.