Innlegg av Gunnar O. Hæreid
Gunnar er assisterande fylkesmann i Sogn og Fjordane. Han er jurist, og har tidlegare arbeidd som advokat hjå Regjeringsadvokaten, konstituert lagdommar i Hålogaland lagmannsrett og hjå Sivilombodsmannen. E-post, Heimeside

Takk for oss!

Publisert fredag 21. desember 2018

Til nyttår går fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane over i historia etter 255 år. Regjeringa har bestemt at me skal slå oss saman med embetet i Hordaland, til Fylkesmannen i Vestland. Ringen vert slutta frå 1763, då Bergenhus amt vart delt i to.

I nyare tid har viktigaste oppgåve for fylkesmennene vore å følgja opp at kommunane gjev gode tenester til innbyggjarane, i samsvar med statlege rammer i lov og forskrift, og ved hjelp av verktøya tilsyn, klageavgjerder, opplæring og rettleiing. I Sogn og Fjordane har me lagt stor vekt på rettleiing og opplæring, ut frå ein tanke om at det er betre for innbyggjarane at me oppnår god dialog og ei felles forståing med kommunane om kva som er gode tenester. I samråd med kommunane har me stundom starta læringsnettverk på område der me har sett at det har vore særskilde kompetansebehov. Samstundes har me, saman med fylkeskommunen, høgskulen, KS og andre relevante aktørar på ulike område, satsa på breie samarbeidsforum for å løysa komplekse problemstillingar, til dømes for å få betre skular i fylket, for å betra integreringa av innvandrarar og for å leggja til rette for at fylket tek del i digitaliseringa av samfunnet.

Men det er også ein del av oppdraget vårt å bruka peikefingeren når me meiner at kommunane ikkje held seg til rammene i lovene. Media og publikum tek dette godt imot når me gjev ein privat part medhald i ei klagesak. Annleis er det når me må gjera om eller klaga på ei avgjerd der ein privat part har fått eit løyve frå kommunen. Stundom blir det stor ståhei når me følgjer opp samfunnsinteresser som ikkje har ei sterk røyst inn i debatten, oftast naturvern eller jordvern. Men oppdraget vårt frå departementa er å følgja opp lovene Stortinget har gjeve, også når det er lite populært. Likevel vil me alltid prøva å få til løysingar innanfor det handlingsrommet me har i lovverket, og har som regel god dialog med kommunane om dei vanskelege sakene.

Internt har embetet vårt vore særmerkt av sterk vilje til å ta i bruk nye arbeidsmåtar. Dei framoverlente fylkesmennene Ingvald Ulveseth, Oddvar Flæte og Anne Karin Hamre såg alle nytten av og satsa stort på digitalisering frå starten på 1990-talet og så lenge dei sat som fylkesmenn. Etter kvart oppretta me ein eigen digitaliseringsseksjon, der våre tilsette har utvikla og drive nettsider og sakshandsamingsløysingar for alle fylkesmenn, og for departement og direktorat. Truleg er dette dei rimelegaste digitaliseringsløysingane i offentleg sektor, til god kvalitet. Digitaliseringsseksjonen vert frå nyttår skilt ut frå fylkesmannsembetet og lagt over i ei nyoppretta eining som har fått namnet Fylkesmennenes fellesadministrasjon, saman med mellom anna arkivtenester.

Fylkesmannen i Hordaland er eit godt drive embete. Dei viktigaste skilnadane mellom oss er kompetansen i å følgja opp det nest største byområde i landet, Bergen, og erfaringa i å handtera større saksmengder. Me har saman brukt det siste året på å byggja opp ein ny organisasjon og er sikre på at dei tilsette frå dei to embeta vil utfylla kvarandre godt i Fylkesmannen i Vestland.

Det er med ei blanding av vemod og spaning me tek farvel med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og seier: Takk for oss og velkomen til Fylkesmannen i Vestland!

Teieplikt med vit

Publisert tysdag 4. desember 2018

Teieplikta gjev eit grunnleggjande vern for at privatpersonar skal sleppa å få personlege opplysningar spreidde for alle vindar. Men teieplikt skal ikkje vera eit hinder for at born og andre får gode tenester.

Etter forvaltningslova har tilsette i kommunar og staten teieplikt om «personlige forhold» om privatpersonar. Utanforståande skal ikkje få innsyn i opplysningar som det er vanleg å villa halda for seg sjølv, til dømes helse-, sosial- eller barneverntenester som ein person får. Datatilsynet passar på, og det kan til og med utløysa straff å bryta teieplikta.

Men fordi det kan få alvorlege konsekvensar å bryta teieplikta, hender det at teiepliktige opplysningar ikkje vert delte der det både er fornuftig og rett, og stundom til og med plikt til å dela. Det kan vera like alvorleg for eit barn som treng hjelp frå barnevernet, at skulen eller helsevesenet ikkje får opplysningar om barnet som set dei i stand til å leggja til rette tenestene. Dersom barnevernet mistenkjer at ein av foreldra mishandlar eit barn, må fastlegen få vita om det for å kunna sjå etter teikn. Dersom eit barn som er i ferd med å bli undersøkt av barnevernet i ein kommune, flyttar til ein annan kommune, må den nye kommunen få opplysningane og ta dei med seg inn i sine undersøkingar. Og skulen må kunna gå til barne- og ungdomspsykiatritenesta eller politiet med opplysningar om at ein elev utøver vald eller nyttar narkotika.

Difor må teieplikta nyttast rett og med vit. Dei som handterer teiepliktige opplysningar må kunna hovudreglane:

 • Teieplikta hindrar ikkje at den dei gjeld, sjølv får tilgang til opplysningane
 • Teieplikta hindrar ikkje at eit organ i kommune eller stat sjølv brukar opplysningane for å gjera oppgåvene sine
 • Teieplikta hindrar ikkje at eit organ i kommune eller stat deler opplysningane med andre organ, til dømes skule, helsevesen eller barnevern, der dette er naudsynt for å gjera oppgåvene til organet som deler
 • Teieplikta hindrar ikkje at kommune eller stat går til politiet med opplysningar om lovbrot, der dette har samanheng med oppgåvene til organet som deler
 • Teieplikta blir erstatta av plikt til å melde frå til politiet når det er fare for grove brotsverk, til dømes grov vald

Fylkesmannen set 4. og 5. desember temaet på dagsordenen på konferanse om barneperspektivet i tverrfagleg samhandling. Målgruppa for samlinga er alle som arbeider med born og unge, til dømes i skule, barnehage, barnevern, Nav, PPT, BUP, folkehelsekoordinator, helsestasjon og bibliotek.

IT-forum for framtida

Publisert onsdag 6. juni 2018

For nokre veker sidan takka eg for meg som leiar for IT-forum Sogn og Fjordane, etter seks år i styret, dei siste tre som leiar. Det var ein vemodig augneblink, og eg kjem til å sakna arbeidet.

I mi tid i styret har eg fått augo opp for kor viktig IT-forum er for utviklinga av fylket, og kor unikt det er med eit så langvarig og tett samarbeid mellom privat og offentleg sektor. Me finn ikkje IT-forum i andre stadar av landet, men mange skulle ønska seg noko liknande.

Eg trur alle no har innsett at internett og digitalisering er kome for å bli. Smarttelefonar og nye elektroniske duppedittar vert ein stadig viktigare del av oss på område etter område. For å hengja med og gjera våre bygder og samfunn i stand til å dra nytte av den digitale revolusjonen, er det avgjerande å ha ei kraft som utan eigeninteresse arbeider for at fylket skal liggja langt framme i utviklinga.

IT-forum vart skipa i 1995. Korleis ville fylket vårt truleg vore utan dette samarbeidet?

 • langt færre ville hatt fiber i heimen sin – særleg utanfor tettstadane
 • avdelinga i Difi på Leikanger som har nasjonalt ansvar for digitalisering av offentleg sektor, ville ikkje eksistert
 • Fylkesmannen ville neppe hatt nasjonalt ansvar for utvikling og drift av nettsider og sakshandsamingsløysingar
 • fylket ville neppe ha innført digital meldingsutveksling mellom fastlegar, helseføretak og pleie- og omsorgstenestene i kommunane
 • IT-verksemdene ville vore forutan ein viktig møteplass og inspirasjonskjelde
 • kommunane ville lege lengre tilbake i arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi
 • arbeidet med digital meldingsutveksling mellom staten, kommunane og innbyggjarane ville kanskje stått i ro
 • barnehagar og skular ville ikkje møtt kvarandre for å bli inspirert til å ta i bruk digital teknologi.

Bilete er teke i samband med opninga av ei ny IT-utdanning i Førde. Foto: Katrine Sele / Høgskulen på Vestlandet.

Viktigaste suksessfaktoren med IT-forum er å samla ulike samfunnsaktørar til å arbeida for felles mål, fristilte frå eigeninteresser, økonomisk vinning og sektorvise oppdrag. Saman definerer aktørane problema, set mål og prioriterer tiltak for å løysa dei. Metoden er også teken i bruk på andre område og er kalla «Sogn og Fjordane-modellen». Gjennom denne modellen får IT-forum langt betre resultat enn nokon av aktørane kvar for seg kunne drøyma om.

Eit døme er at ingen hadde teke det på alvor dersom ein av aktørane åleine hadde gått til høgskulen og bede om ei ny IT-utdanning. Med alle medlemsverksemdene i ryggen vart initiativet frå IT-forum frå 2014 teke imot med opne dører frå høgskulen og også av Innovasjon Noreg, Sparebanken Sogn og Fjordane og INU, som gav økonomisk støtte. Næringslivet slutta heilhjarta opp, og IT-utdanninga startar hausten 2018 i Førde, ved Høgskulen på Vestlandet.

Viktigaste utfordring framover for IT-forum, er å finna ein plass i det nye fylket. Så langt har me fått signal frå Hordaland om at dei er nyfikne på og positive til å ta inn IT-forum-konseptet. Men korleis det eignar seg for eksport, står framleis att å sjå.

Eg ønskjer det nye styret og ny leiar Anne-Mette Hjelle lukke til med det vidare arbeidet.

Fylkesmannen – éi dør til staten for kommunane

Publisert torsdag 29. juni 2017

I kommunereforma og regionreforma vert det diskutert kva oppgåver som skal liggja kvar, stundom utan prinsipielle tankar om kvar oppgåvene høyrer til. Hovudprinsipp for fordeling av oppgåver i offentleg forvaltning har vore:

-  kommunane yter dei viktigaste tenestene som direkte gjeld innbyggjarane, til dømes grunnskule, barnehage, omsorgstenester

-  fylkeskommunane har ansvar for områda som er for store for kommunane, til dømes regional samfunns- og næringsutvikling, fylkesvegar, kollektivtrafikk og drift av vidaregåande skular

-  fylkesmennene følgjer på vegner av staten opp kommunane med initiativ, rettleiing, tilsyn og klagehandsaming, for å sikra likeverdige tenester i samsvar med fastsette standardar i lov og forskrift

- sektororgan i staten har ansvaret for landsfemnande oppgåver som toll, skatt, mattryggleik, politi, kriminalomsorg, kraftutbygging (både vatn og vind), domstolar, sjukehus og riksvegar

Hovudprinsippa er enkle, men praktiseringa og grensedragingar byr på problem. Til dømes har fylkeskommunen og fylkesmannen på planområdet fått felles rettleiingsansvar overfor kommunane. Og mange har vanskar med å skilja mellom ansvaret fylkeskommunane har for dyr det kan jaktast på, som hjort og elg, og ansvaret fylkesmennene har for dyr det ikkje kan jaktast på, som ulv og jerv.

Frå paneldebatt på Fylkesmannens kommunekonferanse i mai 2017 med f.v. statssekretær i KMD Kristin Holm Jensen, ordførar i Førde Olve Grotle, fylkesmann Anne Karin Hamre, ordførar i Hyllestad Morten Askvik og fylkesrådmann Tore Eriksen.

Frå paneldebatt på Fylkesmannens kommunekonferanse i mai 2017 med f.v. statssekretær i KMD Kristin Holm Jensen, ordførar i Førde Olve Grotle, fylkesmann Anne Karin Hamre, ordførar i Hyllestad Morten Askvik og fylkesrådmann Tore Eriksen.

Fylkesmennene på Vestlandet fekk i desember 2016 utarbeidd ein rapport som drøftar kva oppgåver som eigentleg burde høyra under fylkesmennene. Bakgrunnen er mellom anna at fylkesmennene får tilbakemeldingar om at kommunane har dårlege erfaringar med direkte linjer til statlege sektororgan, fordi sektororgana ikkje kjenner kommunane og ikkje klarar å sjå samanhengen med andre oppgåver kommunane har ansvar for. Her har fylkesmannen eit fortrinn, med god kjennskap og relasjon til kommunane og dei mange oppgåvene dei utfører. Difor rår rapporten til å leggja ansvaret for å følgja opp slike sektoroppgåver til fylkesmannen, til dømes regionkontora til IMDi, rettleiings- og utviklingsoppgåvene frå Utdanningsdirektoratet, regionalt bustadsosialt arbeid frå Husbanken.

I juni sette regjeringa ned eit ekspertutval som skal føreslå oppgåver som kan styrka samfunnsutviklarrolla til fylkeskommunen og gje betre tenester for innbyggjarar og næringsliv. Utvalet følgjer opp regionreforma, der Stortinget nyleg vedtok å gå frå 19 til 11 fylke frå 2020.

I diskusjonane om organisering av offentleg forvaltning er det viktig å halda på oversiktlege prinsipp. Prinsippet om at kommunane skal ha éi dør til staten gjennom fylkesmennene, kan vera eitt av dei.

Ansvar og roller rundt cruisetrafikk

Publisert torsdag 1. juni 2017

Cruisetrafikken gjev gode inntekter for næringslivet rundt om i fylket. Samstundes kan cruisetrafikken føra til utfordringar med utslepp til luft og sjø, og stor og konsentrert folketilstrøyming. I hovudsak er det opp til kommunane gjennom plan- og bygningslova å regulera om det skal vera cruisetrafikk, gjennom å avsetja eigna areal for kaiar og andre samferdselstiltak. Men kommunane kan ikkje styra trafikken i seg sjølv.

Den lokale hamneeigaren styrer kva trafikk som skal koma inn, ut frå kapasitet og visse likskapsprinsipp.

Fylkesmannen skal først og fremst passa på at kommunane held seg innanfor rammene i lov og forskrift på dei ulike fagfelta, og tek i vare både kommunale, regionale og nasjonale interesser i planane sine. Fylkesmannen skal ikkje overstyre kommunane i korleis dei lokalt vil prioritera rammevilkåra for cruiseturisme, så lenge dei ikkje bryt med nasjonale reglar og føringar som Fylkesmannen skal følgja opp.

Cruiseskip. Foto: Pixabay

Cruiseskip. Foto: Pixabay

Kommunane har som plan- og bygningsstyresmakt ansvar for å fastsetja arealbruk i eit område gjennom kommuneplan og reguleringsplan. Når kommunen opnar for cruiseskiptrafikk eller andre aktivitetar, må både plussider og minussider vurderast. Alle interesser, til dømes private borgarar, føretak, næringsorganisasjonar, representantar for born,  statlege instansar som Fylkesmannen og Vegvesenet, skal få koma til orde i ein ordna prosess. Kommunestyret tek endeleg avgjerd og skal vurdera verknader for samfunnet, det vil seia både økonomi, folkehelse, miljø, estetikk, trivsel og tryggleik. Men kommunen kan berre fastsetja kor stort areal som skal takast i bruk og til kva føremål, og ikkje kor mange cruisebåtar som skal takast inn. Mindre tiltak som ikkje er vesentleg i strid med planføremålet, er det mogleg å gje dispensasjon til så sant fordelane er klart større enn ulempene.

Avgjerder om arealbruk ligg i kjerneområdet for det kommunale sjølvstyret. Sjølv om det er høve til å klaga til Fylkesmannen over vedtak om reguleringsplanar, vil Fylkesmannen berre oppheva planen dersom det er gjort feil i handsaminga. Fylkesmannen kan ikkje oppheva planen ut frå sitt eige eventuelle ønske om å ha mindre cruisetrafikk. I dispensasjonssaker for tiltak som stør opp under reguleringsplanen, kan Fylkesmannen internasjonale krav. Kommunane har små høve til å stilla eigne krav. Til dømes har kommunane ikkje høve til å setja eigne krav for utslepp av kloakk og gråvatn frå cruisebåtar som seglar inn og ut av internasjonalt farvatn. Kommunelegen kan likevel leggja ned forbod mot aktivitetar som medfører akutt helsefare.

I ein nyleg utgjeven rapport frå Sjøfartsdirektoratet går det fram at det i Flåm til tider kan vera innhald av nitrogenoksid (NOx) som kan ha negativ verknad for helsa. I tillegg bidreg NOx, saman med sot/røykpartiklar og vassdamp, til danning av røykskyer i fjordane. Kartlegginga til Sjøfartsdirektoratet viser vidare at det i liten grad er utslepp til sjø i fjordane frå cruiseskipa, men at det vert sleppt ut noko kloakk og gråvatn frå lokal skipstrafikk. Sjøfartsdirektoratet har føreslege ei rekkje nasjonale tiltak for å kunna ta meir omsyn til miljøet, til dømes reinsesystem for NOx, høve til å regulera trafikk og fart og forbod mot ulike former for utslepp.

Misnøye med lokale følgjer av cruisetrafikk må takast opp med kommunane. Dersom misnøya gjeld noko kommunen pliktar å følgja opp i samsvar med lov og forskrift, er det mogleg å klaga til Fylkesmannen. Det opp til kommunestyra å avgjera i kor stor grad det skal leggjast til rette for cruisetrafikk, men dei kan ikkje konkret  styra kor stor trafikken skal vera. Dersom det skal vera større høve til å stilla lokale miljøkrav, må det nasjonale regelverket opna for dette, i tråd med framlegga frå Sjøfartsdirektoratet.

Statleg samordning – eit spørsmål om kultur heller enn adresse?

Publisert onsdag 11. januar 2017

Då Jørgen Kosmo var riksrevisor sa han at mangelen på samhandling og på makt og mynde til å samordna, er den største forvaltningspolitiske utfordringa i Noreg. Både den første maktutgreiinga frå byrjinga av 80-talet og den andre som kom i 2003, sette søkjelyset på den sektorprega og oppsplitta staten. System og praksis er vorte meir retta mot å nå sektormål, mindre mot heilskap og å prioritera mellom ulike interesser.

Framveksten av sterkare spesialiserte direktorat er ei av årsakene. Slik forvaltninga ser ut i dag, kan me i tabloide ordelag seia at regjeringa har hovudansvaret for å samordna staten. Departement og direktorat har ansvaret for å gjennomføra sektorpolitikken. Fylkesmennene har ansvaret for å få kommunane til å gjennomføra og samordna statleg sektorpolitikk. Og kommunane skal på samordna vis gjennomføra den statlege sektorpolitikken ved å produsera gode velferdstenester.

Desse viktige samfunnsområda treng til dømes meir samordna innsats:

 • Utsette barn og unge, der særleg barnehage, skule, barnevern, og barne- og ungdomspsykiatri må samordnast
 • Folkehelse, som ikkje berre handlar om overvekt og fysisk aktivitet, men om å tenkja helse i alt me gjer
 • Klimaendringar, både å redusera utslepp av klimagassar og å planleggja for dei klimaendringane som alt er i gang, i alle sektorar
 • Samfunnstryggleik og beredskap, der erfaringar frå store kriser er at det som ofte sviktar, er informasjonsdeling og samarbeid på tvers av etatane som er involverte
 • Integreringsarbeidet, der flyktningteneste, barnehage og skule, psykiatri, folkehelse, arbeidstrening, språkopplæring, utdanning, tolketenester er viktige element

Videomøte mellom statlege etatar under flyktningekrisen i 2016.

Videomøte mellom statlege etatar under flyktningekrisa i 2016. Foto: Magne-Bjarte Hatlem/Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

I arbeidet med regionreforma er det peikt på at når den regionale staten har mange ulike regionale inndelingar med ulike kontoradresser, er det vanskeleg å få til samordning. Ut frå dette er det gjort opprekningar av grenser og kontorstader. Opprekninga er nytta i debatten om korleis det regionale nivået skal sjå ut. Dette er ei lite nyansert tilnærming til ei viktig samfunnsutfordring.

Dei seks statlege verksemdene Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har samarbeidd tettast med dei siste åra, er, i uprioritert rekkjefølgje og med relevante regionkontor i parentes; Høgskulen i Sogn og Fjordane (Sogndal),[1] Vegvesenet (Leikanger), Nav (Leikanger), NVE (Førde), Politiet (Bergen frå 2016, Florø før 2016) og IMDi (Bergen). Sjølv om ikkje alle har hovudkontor same stad som oss, samarbeider me godt når det trengst. Dei som har adresse lengst unna oss, møter me kanskje tre-fire gonger i året andlet til andlet. Under kriser eller elles når det trengst, er video- eller telefonmøte det mest effektive.

Den kunnskapsbaserte måten å løysa problema med samordning på, er etter mitt syn å setja ord på kva område som mest treng samordning  og mellom kva verksemder samordninga valdar problem, og så sjå på konkrete tiltak for å løysa problema.

Endra kontorstad og  adresse kan vera eitt mogleg tiltak, men eg trur kultur og leiing, som 22. julikommisjonen framheva, er langt viktigare.


[1] Går frå 2017 inn i Høgskulen på Vestlandet med hovudsete i Bergen.

Næringsretta IT-utdanning til framtidsfylket

Publisert måndag 3. oktober 2016

Sogn og Fjordane treng ei næringsretta IT-utdanning på bachelornivå for å leva opp til tilnamnet framtidsfylket. No er utdanninga på god veg til å koma.

IT-forum Sogn og Fjordane sende i slutten av august eit notat til Høgskulen i Sogn og Fjordane med førespurnad om å oppretta ein studieplankomite, som altså skal laga ein studieplan for eit nytt bachelorstudium for næringsretta IT. Bakgrunnen er eit initiativ IT-forum sjølv har teke saman med næringslivet, og arbeidd med sidan 2014. Tankane bak er:

- IT får større og større plass i alt me gjer, både i privatlivet, i næring og i offentleg verksemd
- Studien «Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane» peikte i 2011 på at IT og digitalisering har størst potensial for verdiskaping i tida framover
- Sogn og Fjordane ligg frå før langt framme i å bruka IT
- Høgskulestudium rekrutterer gode hovud til fylket; rundt 40 prosent av studentane på grunnutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er frå fylket, medan halvparten av dei ferdige kandidatane vert verande i fylket etterpå
- Stor auke i søknader til IT-studium i landet siste åra
- Stor vilje frå regjeringa til å satsa på studieplassar innan IT
- Fleire IT-verksemder rundt om i fylket opplever suksess
- Mange eksisterande verksemder i fylket treng jamleg å tilsetja personar med IT-kompetanse
- Verksemder i fylket skal knyta relasjonar med studentane gjennom obligatoriske praksisopphald
- Utdanning innanfor IT legg til rette for å skapa nye verksemder, som kan liggja kvar som helst

Foto: IT-forumInitiativet har møtt stor velvilje i fylket. Høgskulen er positiv, og styret vedtok 29. september å oppretta studieplankomiteen. Stortingsbenken, fylkesordføraren og fylkesvaraordføraren støttar heilhjarta opp. Like eins har bransjen lova å stilla opp med praksisplassar, førelesingar og kanskje til og med tilskot til studieplassar. I tillegg har Innovasjon Noreg i to omgangar gjeve støtte til prosjektet med til saman 1,95 mill. kr, medan Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane så langt har innstilt at prosjektet skal få 1 mill. kr i støtte (før søknaden skal opp i styret).

Viktigaste utfordringar framover er:

 • - Å sy saman eit studium som tek opp i seg dei siste trendane innan IT og som gjer dei ferdige kandidatane attraktive for næringslivet
 • - Finansiering av studieplassar
 • - Rekruttering av studentar og lærekrefter

Me har stor tru på at me kjem i mål, i tett samarbeid med den nye Høgskulen på Vestlandet og næringslivet. Sogn og Fjordane treng ei IT-utdanning for å vera framtidsfylket.

Vi vandrar saman i samhandlingsfylket

Publisert tysdag 3. mai 2016

Ein seigliva myte om Sogn og Fjordane, er at me kranglar mykje, mellom regionar, mellom kommunar og mellom bygder. Rett nok kranglar me stundom, men neppe meir enn andre. Tvert imot er me særskilt gode til å samhandla på mange område.

Fylket vårt er blant dei beste på levekårsindikatorar som kriminalitetsrate, skuleresultat, fråfall i vidaregåande skule, gjennomstrøyming i høgare utdanning, arbeidsløyse, sjukefråvær og uføregrad, sosialhjelp, medikamentbruk, rus og levealder. Me er også langt framme i bruk av moderne IKT-teknologi.

Kva er det som særmerkjer fylket på desse områda? Ein faktor kan vera at dei viktigaste samfunnsaktørane arbeider tettare saman hjå oss, enn i andre fylke. Fylkesmannen har ei rekkje formaliserte samarbeid med andre samfunnsaktørar på mange område. Nokre døme er:

 • Forum for folkehelse, helse og omsorg, saman med regionråda, Helse Førde, høgskulen, fylkeskommunen, Nav, brukarrepresentant og samhandlingskoordinator
 • Forum for rus og psykisk helse, saman med Helse Førde, fylkeskommunen, RVTS, KoRus Vest, Stiftelsen Bergenklinikkene, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nav Sogn og Fjordane, kommunerepresentant, Regionsenter for barn og unges psykiske helse og brukarorganisasjonar
 • Forum for skule og barnehageutvikling, saman med KS, høgskulen, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet
 • Læringsnettverk om mindreårige flyktningar og asylsøkjarar, saman med kommunane og dels IMDi, Husbanken og Nav
 • Regionalt plannettverk, saman med fylkeskommunen og KS

Eit døme på at samarbeidsstrukturane fører til konkrete resultat, er IT-forum Sogn og Fjordane, der viktige aktørar mellom andre er fylkeskommunen, Vestlandsforsking, høgskulen, NHO, KS, Helse Førde, Kunnskapsparken, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, Sogn og Fjordane Energi, Innovasjon Noreg, Sunnfjord Energi, Hydro Aluminium, Sogndal Fotball og Lerum.

IT-forum har sidan Fylkesmannen tok initiativ i 1995, stått bak mange viktige satsingar som har kome fylket til gode. Samarbeidet har til dømes utløyst store breibandsmidlar til heile fylket. Siste store satsinga som er fullført (i 2014), er elektronisk utveksling av pasientopplysningar mellom sjukehus, legekontor og helse- og omsorgssektoren i kommunane. Så vidt me veit er Sogn og Fjordane framleis einaste fylke der alle kommunar har teke i bruk elektronisk meldingsutveksling på helseområdet. Satsingsområde framover er utbygging av breiband, ny IKT-utdanning til fylket og velferdsteknologi. Helsedirektoratet seier at Sogn og Fjordane er einaste fylket der alle kommunar har gått saman i eit felles prosjekt for å innføra velferdsteknologi, der altså prosjektleiinga ligg til IT-forum. I andre fylke og byar er satsinga spreidd.

Fylkesmannen skal, ut frå mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa, verka til gagn og beste for fylket, og ta dei initiativa som er påkravde. Denne oppgåva vert kalla initiativrolla til fylkesmannen, og følgjer av fylkesmannsinstruksen.

Me meiner at beste måten å utøva initiativrolla på, er å samarbeida med dei andre samfunnsaktørane på eit område. Me skapar dei beste samfunna når Vi vandrar saman, som Olav Stedje syng, ikkje kvar for oss.

Tillit – ein avgjerande ressurs for det norske samfunnet

Publisert tysdag 26. januar 2016

Saman med mellom andre British Council og Den amerikanske ambassaden i Romania, er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane partnar i eit demokratiprosjekt i Romania, sett i gang av organisasjonen Expert Forum. Prosjektet heiter Active Citizenship – a powerful instrument for enforcing rule of law in Romania, og er støtta av EØS-midlar og midlar frå Konrad Adenauer Stiftung.

I september 2015 og januar 2016 har eg halde innlegg for lærarar frå heile Romania på School for Democracy i Sinaia, for ungdomskuleelevar frå tre skular i Bucuresti og to skular i Timisoara, og for ein demokratiorganisasjon i Timisoara. I tillegg var eg, saman med minister for offentleg samråd og dialog Violeta Alexandru og statssekretær Radu Puchiu, hovudinnleiar på eit ope seminar i Bucuresti for journalistar, demokratiforkjemparar, statstilsette og andre. Mitt tema har vore dei norske reglane for medverknad i offentlege prosessar, innsyn og ordningar for å hjelpa svake grupper.

Teksten held fram under biletet.
Gunnar O. Hæreid - demokratiprosjekt Romania

Assisterande fylkesmann Gunnar O. Hæreid held innlegg om demokrati og tillit. Foto: Expert Forum.

Inntrykk frå andre land gjev grunn til å reflektera over kva som er bra med det norske samfunnet. Viktigaste lærdommen eg sit att med etter to turar til Romania, er kor grunnleggjande viktig tillit er for Noreg. Ei undersøking frå World Values Surveys (eit FN-organ) referert i  Sunnmørsposten viser at Noreg ligg i toppen i verda i tillit mellom privatpersonar. Ei undersøking frå OECD viser det same for tillit til styresmaktene.

Somme forskarar meiner at tillit er ein viktigare ressurs for oss enn oljen. Berre tenk på kva samfunn me kunne ha hatt dersom ikkje det store fleirtalet hadde ei grunnleggjande tru på at lover og reglar skal haldast, at skattar og avgifter går til felles gode, at korrupsjon er uakseptabelt, at avtalar om økonomiske verdiar skal haldast, og at politikarar og offentleg tilsette er til for å skapa eit betre samfunn.

Mangel på tillit gjer at me må ha vasstette system som fangar opp misbruk. Dersom Noreg hadde hatt ein lågare grad av tillit måtte til dømes Riksrevisjonen ha svulma opp til mange tusen tilsette for å gå gjennom kvar minste handling forvaltninga gjorde. Forvaltninga måtte i sin tur, for å få gjort like mykje, ha mange titusen fleire for å leggja til rette for Riksrevisjonen. Og kor mange skulle kontrollert Riksrevisjonen?

I ei perfekt verd er kontrollordningar forstyrrande tidstjuvar. Men diverre skjer det misbruk, også i vårt samfunn. Rett nok laut nokre av tilhøyrarane i Romania trekkja på smilebandet då eg gjekk gjennom nokre av sakene som har vore omtalte i norske media siste åra med skuldingar om korrupsjon. Deira korrupsjonssaker er av eit heilt anna kaliber.

Kunsten er å finna balansen mellom kontrollsystem som sikrar at misbruk vert avdekt, og som samstundes ikkje gjev for stort effektivitetstap og byråkrati.  Offentleg forvaltning kan gjera sitt for å byggja tillit, ved å ta dei rette avgjerdene og sikra medverknad og innsyn i tråd med reglane. Kvar og ein av oss kan gjera sitt, ved å opptre ærleg og heiderleg.
Meir informasjon om prosjektet i Romania (informasjon på engelsk):

http://expertforum.ro/en/school-for-democracy-teaching-democracy-in-timisoara/

http://expertforum.ro/en/event/how-does-the-government-engage-in-communication-with-citizens-experiences-from-norway-and-romania/

Nasjonal dugnad for å busetja flyktningar!

Publisert onsdag 13. mai 2015

Kommunane i landet vert stadig flinkare til å ta imot flyktningar som har fått opphaldsløyve. I fjor vart heile  7 784 personar busette i landet, ein auke frå 5 486 i 2011 og 6 541 i 2013. Likevel sat det ved utgangen av mars framleis 5 226 personar, av dette 681 born, i norske mottak og venta på busetjing.

Dette var altså personar som har fått opphaldsløyve i Noreg. Dei ventar på å få seg ein eigen heim, på å kunna ta seg arbeid, på å kunna byrja på skule eller utdanning, eller rett og slett på å byrja på det nye livet sitt. I gjennomsnitt er ventetida no 9,1 månader frå flyktningen får opphaldsløyve, til han eller ho får flytta ut av mottak og til ein eigen heim.

Frå Syria opplever me den verste flyktningkatastrofen i verda sidan andre verdskrigen, der dei fleste lever i flyktningleirar i grannelanda. Noreg har vedteke å ta imot 1 500 kvoteflyktningar derifrå i  2015, og det har kome framlegg om å ta imot endå fleire.

Barne- og familieminister Solveig Horne sende i april ut brev til alle landets ordførarar og bad dei svara på kor mange flyktningar kommunen kan busetja i 2015 og 2016. Samstundes har regjeringa dei siste åra auka integreringstilskota som følgjer med kvar flyktning, og også auka tilskota Husbanken løyver til utleigebustader. I bloggen Vi må bli betre på busetjing og integrering frå januar 2014 har me gjort greie for dei vanlegaste grunnane til ikkje å ta imot flyktningar, og kva ordningar staten har for å bøta på desse. Som peikt på då, meiner kommunar som har systematisert busetjing av om lag 15 flyktningar årleg, at det løner seg økonomisk. Seinare har altså dei økonomiske ordningane vorte betra.

I ei tid der halvparten av kommunane i fylket har folkenedgang, medan folketalet vert ein stadig viktigare faktor i inntektssystemet til kommunane, kan busetjing av flyktningar vera ein måte å styrka tenestetilbodet i ein kommune. Det er neppe tilfeldig at dei kommunane som har høgast folkevekst i fylket, gjerne er dei som tek imot flest flyktningar.

Sogn og Fjordane kjem best ut for dei fleste levekårsindikatorane, som til dømes skuleresultat for grunnskulen, fråfall i vidaregåande skule, yrkesdeltaking, arbeidsløyse, levealder og livsstilssjukdommar. Ut frå dette burde me også ha dei beste føresetnader for å ta imot og integrera flyktningar som byrjar livet på nytt.

Kan me ta vår brorpart av den nasjonale dugnaden?