Innlegg av Karoline Aldis Bjerkeset

Inn på tunet gir velferdstenester

Publisert tysdag 24. juni 2014

Du har kanskje høyrt om Inn på tunet? Eller Grøn omsorg eller Grønt arbeid? Dei fleste av oss har høyrt om Inn på tunet i ein eller annan samanheng, og kanskje du har eigne erfaringar med det. Inn på tunet (IPT) er ei eiga merkevare som er definert som «tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.»

Velferdstenesteproduksjon med utgangspunkt i garden sine ressursar har vore nytta i lange tider, og terapeutisk bruk av plantar og dyr kjenner vi frå historia med eigne gardar knytt til psykiatriske institusjonar.

inn-paa-tunet

Inn på tunet representerer ein ny måte å løyse tenestebehov på. Med endra utfordringar i velferdssektoren i framtida med nye brukargrupper, auka behov og krav om eit meir mangfaldig tilbod, kan Inn på tunet vere eit godt alternativ. Tenestene er fleksible, det er små tilhøve og fokuset er på mestring og positive opplevingar ut frå brukarens ståstad. Garden er ingen behandlingsstad, men ein stad der brukaren tek del i ordinære oppgåver og i samhandling med andre menneske. Ein legg ikkje vekt på sjukdomen eller dei utfordringar den einskilde måtte ha, men på fellesskapet.

Kommunane treng alternative tilbod. Ifølgje ein rapport frå Møreforsking frå 2012 er behovet aukande. Inn på tunet kan vere dette alternative tilbodet. Det er ei rekkje kvalitative studiar som syner at Inn på tunet har gode effektar innan både skule, psykiatri, rus og omsorg. NAV Østfold har nytta IPT i sitt arbeid i fleire år og såg mellom anna at på ein av gardane kom åtte av ti brukarar tilbake i jobb eller studiar. Dei arbeider no med å talfeste kva desse resultata betyr økonomisk for dei. Det viktigaste av alt er at den einskilde som tek del i eit godt tilrettelagt IPT-tilbod, får ein betre kvardag, men samfunnet vil òg kunne spare store summar.  

Eit Inn på tunet-tilbod kan medverke  til at elevar i fellesskap får oppleve garden som ein ny og spennande læringsarena, at ein elev ikkje vert ein del av fråfallsstatistikken, at nokon kjem seg ut att i arbeid eller får orden på eige liv. Inn på tunet kan og medverke til at den eldre brukaren med begynnande demens kan få utsett institusjonsinnlegging og i staden oppleve auka livskvalitet og helse i sosialt fellesskap med andre.

Det er i dag fleire kommunar i fylket som har Inn på tunet i sitt faste tenestetilbod.
Kanskje bør det bli langt fleire?