Petter Øgar
Innlegg av Petter Øgar
Petter Øgar er tidlegare fylkeslege i Sogn og Fjordane. E-post, Heimeside

Spesialisthelseteneste i hengemyr

Publisert måndag 16. november 2009

Spesialisthelsetenesta i fylket er i ei hengemyr med omsyn til utvikling og styring. Det er ikkje noko nytt, men av omsyn til befolkninga  bør det ikkje få halde fram.

Vi er den friskaste befolkninga i landet. Likevel brukar vi mest sjukehustenester av alle – med tilhøyrande kostnadsnivå og budsjettunderskot. Vi har den beste luftambulansetenesta i verda med to ambulansehelikopter i eige fylke og tre helikopter tilgjengeleg like utanfor fylkesgrensa. Vi har ei statsrådverna fødestove i Lærdal med full gynekologberedskap, sjølv om fødestova berre skal ta i mot forventa normalfødslar og i oktober berre hadde éin fødsel. Vi går i fakkeltog som ingen andre for å halde på akuttberedskapen alle stadar, sjølv om stadig fleire av dei verkeleg akutte og alvorleg sjuke vert transportert direkte til Sentralsjukehuset eller Haukeland. Likevel klarer enkelte å skape eit tilnærma katastrofebilete av akuttberedskapen i fylket dersom noko vert endra.

Les resten av dette innlegget »

Spesialisthelseteneste utan økonomisk styring

Publisert måndag 5. oktober 2009

Spesialisthelsetenesta i Noreg synest å vere utan økonomisk styring. Rapportar om store og helst aukande underskot er ei årviss melding frå helseføretak i ulike delar av landet. Helse Førde er ikkje noko unnatak. Dette skjer trass i at veksten i sjukehusbudsjetta gjennom fleire år har vore rekordstor. Det offentlege ordskiftet kan gje inntrykk av at spesialisthelsetenesta er under nedbygging, men slik er det ikkje. Spesialisthelsetenesta endrar seg og nye tilbod som tidlegare ikkje fanst, kjem til. Viss noko skal kritiserast, bør det vere at helsetenesta i for stor grad opprettheld  eksisterande tilbod og strukturar, framfor å styrkje tilbodet til grupper som eldre, psykisk sjuke og pasientar med rusproblem.    

Les resten av dette innlegget »

Helseteneste utan reell styring?

Publisert torsdag 17. september 2009

Vi brukar meir pengar på helsetenesta enn dei aller fleste landa i verda, og vi har ei god helseteneste. Men vi veit lite om kor god ho er, og det er eit faktum at vi får mindre ut av pengane enn mange andre land det er naturleg å samanlikne seg med. I det offentlege ordskiftet er det og stor misnøye med viktige delar av tenesta.

Det er ei stor utfordring for helsetenesta og samfunnet å handtere stadig aukande forventningar, forventningar som ikkje fullt ut kan innfriast for alle, samstundes som udiskutable svakheiter vi finn i helsetenesta i dag vert utbetra.

Les resten av dette innlegget »