Innlegg av Marie Solvoll Lyby

900 verjer i fylket – vi treng fleire!

Publisert onsdag 14. mars 2018

Fylkesmannen har som førstelinje på verjemålsområdet ansvar for å sikre at verjemålsordninga fungerer til det beste for dei som har verje. Noko av det viktigaste vi gjer for å sikre dette, er å sørgje for at vi har nok verjer i fylket til å ta på seg verjeoppdrag, og at kvar einskild verje er rusta til oppgåvene.

Vi har om lag 1500 menneske i fylket som treng ei verje. Fylkesmannen skal oppnemne ei eigna verje i kvart enkelt av desse oppdraga. Ei eigna verje må ha god rolleforståing, respekt for verjehavar sin integritet og rett til å bestemme sjølv, og ha tilstrekkeleg kompetanse til å kunne ta i vare verjehavar si interesse på ein god måte – mellom anna ved å kjenne til offentlege system og søknadsprosessar.

Så, korleis gjer vi dette? I tillegg til å gi opplæring, råd og rettleiing til verjer på telefon, arrangerer Fylkesmannen årlege verjesamlingar der verjer kjem saman for å lære, diskutere og dele erfaringar.  Vi har gjennomført slike samlingar årleg sidan oppstarten i 2013, og vår erfaring er at det er nyttig og lærerikt for både oss og verjene.

Vergemål

Verjene våre kjem stadig bort i nye situasjonar og utfordringar, og gjer ein framifrå jobb for dei som treng hjelp i kvardagen. Derfor er deira erfaring noko av det viktigaste vi har for å nå måla med verjemålsreforma, som er å betre rettstryggleiken og likebehandlinga for menneske som treng verje. Erfaringsutveksling mellom verjene og felles opplæring bidreg til å sikre felles forståing og tilnærming til verjerolla, noko som igjen kjem den som har verje til gode. Med over 900 verjer i fylket er dette viktig.

Fylkesmannen skal i løpet av mars og april gjennomføre tre nye verjesamlingar, høvesvis i Førde, Eid og Sogndal. Her vil vi gå gjennom problemstillingar knytt til kva det inneber å vere verje, handlingsrom, høyringsplikt overfor den ein er verje for og handlingar som krev samtykke frå Fylkesmannen, for å nemne noko.

Om du er verje, eller har lyst til å bli det, oppmodar vi deg til å ta kontakt med oss eller melde deg på ei av samlingane.