Kjenner du skogens verdier?

Av landbruksdirektør Morten Ingvaldsen, Publisert fredag 21. mars 2014

I dag markeres skogens dag verden over etter oppfordring fra FN. Her hos Fylkesmannen har vi en landbruksavdeling som arbeider med og vet mye om nettopp skog. Derfor vil vi benytte verdens skogdag til å dele noen ord om skogens betydning og dens store verdier.

Vår skog
Vi har mye skog i Oslo og Akershus. Hele 70,6 prosent av landarealene i våre fylker er skog. Det utgjør totalt 3533 km2. Det aller meste av skogen, faktisk så mye som 3386 km2, er skog som blir brukt, altså produktiv skog. Skogen er en viktig kilde til både tømmerresurser og som rekreasjonsområde for befolkningen. I våre fylkers skoger står det 38,4 millioner m3 med tømmer – skog nok til 960 000 eneboliger. Årlig hogges det om lag 700 000 m3 til videreforedling i form byggematerialer, bioenergi, papir og andre produkter. Dette gjør oss til Norges fjerde største skogfylke, målt etter hogst. Og hvert år vokser skogen med 300 000 m3.

Verdiskaperen
Skogbruket i Oslo og Akershus står for en verdiskaping på 1165 millioner kroner. Dette er både førstehånds salgsverdi av virket, verdi av de tjenester som kjøpes for produksjon, avvirkning og salg av virket, samt verdi av transport og videreforedling ved industrianleggene. Skog- og trenæringen sysselsetter om lag 300 årsverk.

Klimavennen
Skogen bidrar positivt i klimasammenheng på flere måter. Gjennom fotosyntesen bindes karbon i trær og skogsmark, mens oksygen frigjøres. Hvor mye skog bindes da i skogene i Oslo og Akershus? Det er beregnet at stående kubikkmasse binder 95 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og den årlige tilveksten av skog binder 0,75 tonn CO2-ekvivalenter. Det er vanskelig å forestille seg, men igjen – det er mye.  

Økt trebruk i form av bygningsmaterialer gjør at bundet karbon forblir bundet over mange år før det slippes ut i atmosfæren. Økt bruk av trevirke som bioenergi erstatter fossilt brensel.  Skog er en fornybar ressurs ved at hogd skog erstattes ved at det plantes nye trær eller at skogen forynges naturlig. God skogsdrift er bærekraftig.

Skogen for folkehelse, biologisk mangfold og kultur
Det bor nesten 1,2 millioner mennesker i Oslo og Akershus. Dette utgjør 24 prosent av Norges befolkning.  Skogen er arena for opplevelse og aktivitet for innbyggerne i våre to fylker. Det at så mange mennesker har naturen i nærmest umiddelbar nærhet kan bli viktig for fremtidig folkehelse i en region med stor befolkningsvekst. Det mange kanskje ikke tenker på, er at skogbruket gjør større deler av skogen tilgjengelig gjennom skogsbilveiene.

Menneskelig utnyttelse av skogen gjennom historien har etterlatt seg mange minner etter tidligere tiders kulturer. En skogstur kan derfor også være en reise i tid og en kulturopplevelse.

Skogen har vært og er viktig for oss som bor i nærheten av den. Men skogen er livsnødvendig for biologisk mangfold. Skogen er et viktig livsmiljø for planter og dyr, og våre fylker har det største biologiske mangfoldet i landet.

På skogens dag er vår oppfordring til alle at dere bruker skogen – og ser verdien av den. God skogdag!

Post to Twitter Tweet This Post

Legg att ein kommentar


Kommentarar må ha fullt namn under. Vi gjer merksam på at sjikanerande innlegg vert fjerna.