Mer effektivt når vi snakker sammen

Av Anne-Marie Vikla, Publisert onsdag 6. november 2013

I løpet av den neste måneden skal vi snakke med alle kommunene i regionen om hvordan vi sammen kan få til en raskere behandling av plansaker gjennom bedre samordning.

Den forrige regjeringen bevilget i sommer ekstra penger til landets Fylkesmenn for å effektivisere plansaksbehandlingen. I brevet fra Miljøverndepartementet som fulgte pengene stod det at de ønsker økt saksbehandlingskapasitet, bedre samordning og raskere behandling av klagesaker og innsigelsesaker. Målet er å bidra til raskere utbygging av boliger og bedre framdrift i samferdselsprosjekter.

Vi her hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus tar oppfordringen og utfordringen på alvor. Vi har økt personalressursene i juridisk avdeling for å ta unna klager på reguleringsplaner og byggesaker. Men for å bedre samhandlingen og skape felles forståelse for hva som er vesentlige nasjonale og regionale hensyn innen areal- og transportplanlegging, mener vi det er viktig at vi snakker sammen – før klagene kommer. Derfor har vi invitert politikere, planutvalg, bygningsråd og administrasjon i kommunene til dialogmøter den kommende måneden. Vi skal snakke om plansaksbehandling.

Kommunene er allerede ganske flinke. Og vi snakker allerede ganske godt sammen. For å gi et eksempel, kan vi vise til at bare 20 prosent av plansakene som havner hos oss inneholder forslag vi mener trenger drøftes nærmere med kommunene. Av disse er det årlig bare 5-6 saker der vi ikke blir enige gjennom dialog, og hvor sakene løftes til Miljøverndepartementet.

Det pågår for tiden et plansamarbeid i Oslo og Akershus. Enkelt sagt, så skal samarbeidet resultere i en retningsgivende plan for hvor boliger og veier skal bygges i regionen. Men før planen er klar i 2015 er det mange viktige kommunale planer som skal behandles og vedtas. Som statens representant i fylkene er det Fylkesmannens oppgave å sørge for at nasjonale føringer på området blir fulgt. I dialogmøtene vil vi drøfte hvordan føringene skal praktiseres ute i kommunene:

  • Når kan for eksempel konsentrert utbygging i et sentralt kollektivknutepunkt tillates på bekostning av støyforhold, naturmangfold eller jordvern?
  • Hvordan sikrer vi grønnstruktur ved fortetting?
  • Hvordan kan kommunene ivareta en restriktiv parkeringspolitikk for arbeidsplasser og handel?

Vi sender hvert år ut et brev hvor vi trekker ut hvilke forventninger som stilles til kommunene. I dialogmøtene håper vi å få tilbakemelding på om brevet blir lest og brukt når kommunene behandler plansaker. Vi ønsker synspunkter på brev vi sender ut, og vil ønsker å drøfte en forbedret dispensasjonspraksis som kan øke effektiviteten og forhindre klager og utsettelser. Vi har sammen med fylkeskommunen jobbet frem en dispensasjonsveileder som vil bli presentert i møtene. Denne håper vi kan bidra til færre dispensasjoner, og til at dispensasjoner har korrekt hjemmel og dokumentasjon. Rådmenn og ordførere i Akershus har alt fått en sniktitt på agenda for møtene – og du kan se den her.

Førstkommende mandag, den 11. november, går startskuddet for det første dialogmøtet. Vi starter med Vestby, Frogn og Nesodden. Vi avslutter runden med Asker og Bærum den 4. desember.  Vi har tro på dialog og ser frem til konstruktive møter med kommunene!

Post to Twitter Tweet This Post

Legg att ein kommentar


Kommentarar må ha fullt namn under. Vi gjer merksam på at sjikanerande innlegg vert fjerna.