Dagen for de gode miljøargumentene

Av Anne-Marie Vikla, Publisert onsdag 5. juni 2013

I dag er det verdens miljøverndag. Hvert år på denne datoen siden 1972 har FN løftet miljøsaken for å øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål. Miljøvernavdelingen her hos Fylkesmannen ønsker å gjøre det samme.

Det store målet for miljøarbeidet i FN er å sørge for at verdenssamfunnet bringer kloden videre i en tilstand som ikke forverrer miljø og livsvilkår for framtidige generasjoner. Vi her hos Fylkesmannen jobber mot det samme målet, å passe på at fremtidige generasjoner i vår region får et miljø de kan leve i. Dette helt i Brundtlands ånd; Tenke globalt – handle regionalt. Som et ledd i dette arbeidet har vi tre hovedmål som vi hver dag jobber for å nå.

Ett er å forhindre forurensning i Oslo og Akershus. Derfor er vi i disse dager ute og kontrollerer at båtpussen går miljøvennlig for seg i småbåthavnene. Derfor passer vi på at bilverksteder har kontroll på hvor de gjør av spraybokser og oljerester. Derfor påpeker vi for bedrifter år etter år at de må vite hva de skal gjøre for å unngå forurensning, og ha rutiner for hva de gjør dersom ulykker skjer. Og når akutt forurensning skjer, som når alt livet i Akerselva dør etter klorutslipp, eller når olje renner ut, da er vi der og følger opp bedriftens rutiner og livet i elva.

Et annet stort mål hos oss er å ivareta det viktigste naturmangfoldet. Stortinget og regjeringen legger føringene for at vi skal bidra til å sikre de nasjonalt og regionalt viktigste truete artene.  Det er ikke alltid lett å skape forståelse for hvorfor akkurat den billen, sommerfuglen eller blomsten er viktig. Mange er ikke klar over at Oslo og Akershus på grunn av geologi og klimatiske forhold er den regionen som har flest truede arter i landet. Samtidig er vår region størst med en fjerdedel av landets befolkning og størst befolkningsvekst. Mye skal bygges for å møte veksten, men regionen har også et ansvar for å bevare de nasjonalt og regionalt mest truede biologiske mangfoldet på veien.

Vårt tredje store mål er at utviklingen skal skje gjennom en bærekraftig arealforvaltning. Miljøvernministeren sier det er en myte at mange planer blir stanset av naturvernhensyn. Vår planstatistikk støtter dette. I de aller fleste saker klarer vi å sikre utvikling samtidig som naturen bevares. Gode kompromisser oppnår vi gang på gang uten at de omtales i media. Noen får oppmerksomhet for eksempel når vi sammen med utbygger av et forskningssenter gjorde små justeringer som sparte vernet kalklindeskog og hule eiker. En annen gang måtte ravinelandskap gi tapt for lokal vei, men de mest truete artene ble likevel ivaretatt. Gjennom dialog og godt samarbeid tror vi at utviklingen av hovedstadsregionen kan gjøres bærekraftig.

Å hindre forurensning, ivareta naturmangfold og bidra til bærekraftig arealforvaltning er våre viktigste mål. Men i dag ønsker vi også å dele FNs store mål for verdens miljøverndag: Å redusere vårt enorme matavtrykk. Det er ikke bærekraftig at vi årlig kaster 1,3 milliarder tonn mat på verdensbasis, samtidig som barn dør av sult.

Verdens befolkning er tjent med at de gode argumentene for miljøet blir hørt. Vi oppfordrer deg til å dele ordet for FN og for fremtiden på miljøvernets dag. Tenk globalt og gjør ditt miljøbidrag lokalt!

Ha en god miljøverndag!

Post to Twitter Tweet This Post

Legg att ein kommentar


Kommentarar må ha fullt namn under. Vi gjer merksam på at sjikanerande innlegg vert fjerna.