Innlegg av Anne-Marie Vikla
Anne-Marie Vikla er prosjektdirektør for arbeidet med kommunereformen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. E-post, Heimeside

Mer effektivt når vi snakker sammen

Publisert onsdag 6. november 2013

I løpet av den neste måneden skal vi snakke med alle kommunene i regionen om hvordan vi sammen kan få til en raskere behandling av plansaker gjennom bedre samordning.

Den forrige regjeringen bevilget i sommer ekstra penger til landets Fylkesmenn for å effektivisere plansaksbehandlingen. I brevet fra Miljøverndepartementet som fulgte pengene stod det at de ønsker økt saksbehandlingskapasitet, bedre samordning og raskere behandling av klagesaker og innsigelsesaker. Målet er å bidra til raskere utbygging av boliger og bedre framdrift i samferdselsprosjekter.

Vi her hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus tar oppfordringen og utfordringen på alvor. Vi har økt personalressursene i juridisk avdeling for å ta unna klager på reguleringsplaner og byggesaker. Men for å bedre samhandlingen og skape felles forståelse for hva som er vesentlige nasjonale og regionale hensyn innen areal- og transportplanlegging, mener vi det er viktig at vi snakker sammen – før klagene kommer. Derfor har vi invitert politikere, planutvalg, bygningsråd og administrasjon i kommunene til dialogmøter den kommende måneden. Vi skal snakke om plansaksbehandling.

Kommunene er allerede ganske flinke. Og vi snakker allerede ganske godt sammen. For å gi et eksempel, kan vi vise til at bare 20 prosent av plansakene som havner hos oss inneholder forslag vi mener trenger drøftes nærmere med kommunene. Av disse er det årlig bare 5-6 saker der vi ikke blir enige gjennom dialog, og hvor sakene løftes til Miljøverndepartementet.

Det pågår for tiden et plansamarbeid i Oslo og Akershus. Enkelt sagt, så skal samarbeidet resultere i en retningsgivende plan for hvor boliger og veier skal bygges i regionen. Men før planen er klar i 2015 er det mange viktige kommunale planer som skal behandles og vedtas. Som statens representant i fylkene er det Fylkesmannens oppgave å sørge for at nasjonale føringer på området blir fulgt. I dialogmøtene vil vi drøfte hvordan føringene skal praktiseres ute i kommunene:

  • Når kan for eksempel konsentrert utbygging i et sentralt kollektivknutepunkt tillates på bekostning av støyforhold, naturmangfold eller jordvern?
  • Hvordan sikrer vi grønnstruktur ved fortetting?
  • Hvordan kan kommunene ivareta en restriktiv parkeringspolitikk for arbeidsplasser og handel?

Vi sender hvert år ut et brev hvor vi trekker ut hvilke forventninger som stilles til kommunene. I dialogmøtene håper vi å få tilbakemelding på om brevet blir lest og brukt når kommunene behandler plansaker. Vi ønsker synspunkter på brev vi sender ut, og vil ønsker å drøfte en forbedret dispensasjonspraksis som kan øke effektiviteten og forhindre klager og utsettelser. Vi har sammen med fylkeskommunen jobbet frem en dispensasjonsveileder som vil bli presentert i møtene. Denne håper vi kan bidra til færre dispensasjoner, og til at dispensasjoner har korrekt hjemmel og dokumentasjon. Rådmenn og ordførere i Akershus har alt fått en sniktitt på agenda for møtene – og du kan se den her.

Førstkommende mandag, den 11. november, går startskuddet for det første dialogmøtet. Vi starter med Vestby, Frogn og Nesodden. Vi avslutter runden med Asker og Bærum den 4. desember.  Vi har tro på dialog og ser frem til konstruktive møter med kommunene!

Post to Twitter Tweet This Post

Dagen for de gode miljøargumentene

Publisert onsdag 5. juni 2013

I dag er det verdens miljøverndag. Hvert år på denne datoen siden 1972 har FN løftet miljøsaken for å øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål. Miljøvernavdelingen her hos Fylkesmannen ønsker å gjøre det samme.

Det store målet for miljøarbeidet i FN er å sørge for at verdenssamfunnet bringer kloden videre i en tilstand som ikke forverrer miljø og livsvilkår for framtidige generasjoner. Vi her hos Fylkesmannen jobber mot det samme målet, å passe på at fremtidige generasjoner i vår region får et miljø de kan leve i. Dette helt i Brundtlands ånd; Tenke globalt – handle regionalt. Som et ledd i dette arbeidet har vi tre hovedmål som vi hver dag jobber for å nå.

Ett er å forhindre forurensning i Oslo og Akershus. Derfor er vi i disse dager ute og kontrollerer at båtpussen går miljøvennlig for seg i småbåthavnene. Derfor passer vi på at bilverksteder har kontroll på hvor de gjør av spraybokser og oljerester. Derfor påpeker vi for bedrifter år etter år at de må vite hva de skal gjøre for å unngå forurensning, og ha rutiner for hva de gjør dersom ulykker skjer. Og når akutt forurensning skjer, som når alt livet i Akerselva dør etter klorutslipp, eller når olje renner ut, da er vi der og følger opp bedriftens rutiner og livet i elva.

Et annet stort mål hos oss er å ivareta det viktigste naturmangfoldet. Stortinget og regjeringen legger føringene for at vi skal bidra til å sikre de nasjonalt og regionalt viktigste truete artene.  Det er ikke alltid lett å skape forståelse for hvorfor akkurat den billen, sommerfuglen eller blomsten er viktig. Mange er ikke klar over at Oslo og Akershus på grunn av geologi og klimatiske forhold er den regionen som har flest truede arter i landet. Samtidig er vår region størst med en fjerdedel av landets befolkning og størst befolkningsvekst. Mye skal bygges for å møte veksten, men regionen har også et ansvar for å bevare de nasjonalt og regionalt mest truede biologiske mangfoldet på veien.

Vårt tredje store mål er at utviklingen skal skje gjennom en bærekraftig arealforvaltning. Miljøvernministeren sier det er en myte at mange planer blir stanset av naturvernhensyn. Vår planstatistikk støtter dette. I de aller fleste saker klarer vi å sikre utvikling samtidig som naturen bevares. Gode kompromisser oppnår vi gang på gang uten at de omtales i media. Noen får oppmerksomhet for eksempel når vi sammen med utbygger av et forskningssenter gjorde små justeringer som sparte vernet kalklindeskog og hule eiker. En annen gang måtte ravinelandskap gi tapt for lokal vei, men de mest truete artene ble likevel ivaretatt. Gjennom dialog og godt samarbeid tror vi at utviklingen av hovedstadsregionen kan gjøres bærekraftig.

Å hindre forurensning, ivareta naturmangfold og bidra til bærekraftig arealforvaltning er våre viktigste mål. Men i dag ønsker vi også å dele FNs store mål for verdens miljøverndag: Å redusere vårt enorme matavtrykk. Det er ikke bærekraftig at vi årlig kaster 1,3 milliarder tonn mat på verdensbasis, samtidig som barn dør av sult.

Verdens befolkning er tjent med at de gode argumentene for miljøet blir hørt. Vi oppfordrer deg til å dele ordet for FN og for fremtiden på miljøvernets dag. Tenk globalt og gjør ditt miljøbidrag lokalt!

Ha en god miljøverndag!

Post to Twitter Tweet This Post