Innlegg av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
Valgerd er fylkesmann i Oslo og Akershus, og har vært det siden 1. desember 2011. Hun kom da fra stillingen som kirkeverge i Oslo, og har tidligere vært både stortingsrepresentant og partileder for Kristelig Folkeparti. Hun har også vært statsråd i to perioder, og hun har i nesten 10 år jobbet i ulike lærerstillinger. E-post, Heimeside

Kan vi fjerne en tidstyv ved å formidle forventninger?

Publisert torsdag 8. mai 2014

Den nye regjeringa er opptatt av at staten skal legge mer vekt på hensynet til lokaldemokratiet i plansaksbehandlingen. Samtidig er det et klart mål at planprosessene skal bli mer effektive og at utbyggingen av viktige statlige tiltak skal gå fortere. Vesentlige regionale og nasjonale interesser må selvsagt bli tilfredsstillende ivaretatt. Det betyr at kommunene må kjenne til den nasjonale arealpolitikken. Spørsmålet er om den nasjonale politikken er godt nok formidlet? Her har Fylkesmannen en viktig rolle.

For fjerde året på rad har Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendt ut et forventningsbrev til alle kommunene i fylket. I brevet presenterer vi alle overordnede statlige krav og forventninger knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven.

Vårt mål med å sende ut et slikt brev er å få til en bedre samhandling mellom oss og kommunene. Initiativet har vi tatt for å unngå unødvendige konflikter og for å redusere bruken av innsigelser.

I Norge har Stortinget bestemt at kommunene skal være planmyndighet. Det vil si at det er kommunestyrene som har ansvaret for å vedta utbyggingsplaner – både kommuneplaner og reguleringsplaner. Forutsetningen for at kommunene selv skal kunne godkjenne planer, er at vedtakene skal være innenfor rammene av nasjonal politikk.

Tradisjonelt sørger vi for at så er tilfelle gjennom å uttale oss til planene, og i siste instans ved bruk av innsigelser. Med forventningsbrevet er vi proaktive i formidlingen av statlig arealpolitikk. Vi har et ansvar for å sørge for at alle de overordnede føringene er godt kjent i kommunene – både i administrasjonen og blant politikerne. Vår erfaring er at dette gir mer forutsigbare planprosesser ved at de nasjonale politiske fokusområdene er kjent og har blitt drøftet lenge før det konkrete planarbeidet startet opp. Resultatet blir færre konflikter og innsigelser.

Det at vi sender ut dette forventningsbrevet én gang i året er selvsagt ikke nok. Vi følger også opp med dialogmøter hvor både politikere og administrasjonen fra tilgrensende kommuner kommer sammen for en åpen samtale om prioriterte temaer innen nasjonal arealpolitikk. Det terpes på rolleforståelse og hva det vil si å være ansvarlig planmyndighet.

Vår erfaring er at dialogen fører til en bedre samhandling mellom kommunene og staten i planarbeidet. En god dialog fører igjen til mer effektive planprosesser. Slik unngår vi unødvendig krangel og misforståelser om formaliteter og detaljspørsmål.

Konflikter kan man selvsagt ikke unngå 100 prosent, men nå dreier uenigheten seg om reelle interesseavveininger. Diskusjonene handler om de nødvendige og ofte vanskelige avklaringene som gjøres i grensen mellom lokalt selvstyre og viktige regionale eller nasjonale hensyn som skal tas i planleggingen. Når vi er tidlig og tydelig ute med å vise kommunene hvilke retningslinjer Storting og regjering forventer at de følger, har vi bidratt til å fjerne en tidstyv. Derfor synes vi forventningsbrevet er viktig.

Post to Twitter Tweet This Post

Er sosiale media noko for Fylkesmannen?

Publisert onsdag 17. april 2013

Like før jul i fjor bestemte vi oss: Vi vil prøva ut sosiale media. Med nylanserte internettsider og eit ønskje om å vera opne og tilgjengelege for innbyggjarane våre, fann vi ut at vi ikkje ville la alle desse nye kanalane for kommunikasjon ligga urørte. Eit prøveprosjekt på eitt år vart innleia i januar. Då inviterte vi folk inn til nyoppretta Facebook-side. I dag opna vi konto på Twitter. Og når du les dette, er det fordi vi altså har byrja å blogga. 2013 er året vi finn ut om sosiale media kan gjera oss betre.

Eg som har æra av å ønskja dykk velkomne til denne bloggen, er fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Eg vil vera tydeleg på at dette ikkje er min personlege blogg, men ein blogg for heile embetet. Etter kvart vil du møta fleire av mine dyktige medarbeidarar frå fleire avdelingar her på bloggen. Når vi til sommaren får på plass ei helt ny avdeling, vergemålsavdelinga, vil det arbeida rundt 300 dyktige fagfolk her på huset. Vi vil gjerne dela av våre erfaringar og kunnskap som vi får gjennom arbeidet. Men til det treng vi nye forum, og denne bloggen er eit forsøk på å finna vår eigen boltreplass for erfarings- og  kunnskapsdeling.

Våre tilsette får kvar dag mange spørsmål og tar dagleg viktige avgjerder. Svara vi gir og avgjerdene vi tar ønskjer vi at fleire skal få kjennskap til.  Vårt arbeid kan nemleg vera til hjelp for deg eller få konsekvensar for deg. Kan sosiale media hjelpa oss å hjelpa dykk? Det er det vi håpar på. Vi ønskjer å skriva om det vi oppfattar at du synest er viktig. Vi skal respektera at du er ueinig med oss, men vi kan ikkje alltid gå inn i diskusjonen. Vi  vil nok snakka i store linjer, og vi ytrar oss ikkje politisk på denne bloggen. Men vi ytrar oss, og vi ber deg om å gjera det same – og signera med fullt namn.

Denne bloggen vert skrive frå Statens hus. På den avsendaradressa kviler eit stort ansvar. Vi er avhengige av at folk har tillit til oss og til at vi behandlar saker på ein god og objektiv måte. At rettstryggleiken din er ivaretatt er svært viktig for oss, det same er teieplikta. Å foreina desse ideala med fornyingsministeren sitt ønske om at vi skal delta i samfunnsdebatten er ein utfordrande balansegang. Utfordringa tek vi, for vi veit vi kan bli betre til å formidla breiare.

I første omgang er desse kanalane noko vi prøver ut. Etter tre månader på Facebook, ser vi allereie at vi kjem i kontakt med menneske vi mest truleg ikkje ville møtt i brevs form, på kurs eller over telefon. Dersom vi ved utgangen av året ser at sosiale media er gode verktøy, vil vi vurdera å bruka dei vidare. Bloggen kan vera eit godt verktøy, men berre dersom du og fleire med deg les, kommenterar og engasjerar dykk. Og det første du kan vurdera å kommentera, er nettopp dette steget vårt ut i sosiale media. Kva trur du vi kan bidra med til desse kanalane?

Post to Twitter Tweet This Post